tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 28.01.2019 , Ur.l. 31/06.04.2007
Nasledniki:
-
- Romski pomočnik/romska pomočnica 0511057011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Romski pomočnik/romska pomočnica 1460.006.5.1

Klasius-P16

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Romski pomočnik/romska pomočnica  1460.006.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • Ustno in pisno obvladovanje slovenskega in ustno obvladovanje romskega jezika/dialekta

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Je ni.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Teoretično in praktično z zagovorom.
 • Teoretično preverjanje se izvaja v slovenskem, praktično pa v romskem, po potrebi pa tudi v slovenskem jeziku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • funkcionalno pismenost
 • verbalna komunikacija v slovenskem in romskem jeziku/dialektu z odraslimi in otroki in neverbalna komunikacija
 • poznavanje položaja in potreb pripadnikov romske skupnosti
 • zavzemanje in spodbujanje vrednot sožitja in multikulturnosti

Izločilna Merila

 • funkcionalna nepismenost
 • pomanjkanje komunikacijskih spretnosti
 • neobvladovanje slovenskega jezika
 • nepoznavanje romske kulture in romskega jezika/dialekta
 • nasprotovanje in neupoštevanje vrednot sožitja in multikulturnosti

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba50
ustni zagovor40

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Pomočniki/pomočnice vzgojiteljev/vzgojiteljic predšolskih otrok, n.o. (3320.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Posebne prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami niso potrebne.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Igralnica z didaktičnimi sredstvi: igrače, knjige, pripomočki za likovno vzgojo, glasbeni instrumenti, odpadni materiali, pisala, papir, izdelki otrok ipd.
  • Učilnica z didaktičnimi sredstvi: mize, stoli, tabla, učila, SSKJ, Atlas
  • gradivo z elementi romske kulture (npr. članki, revije, slikanice, slike, napisi v romskem jeziku/dialektu, avdio posnetki…)
  • informacijsko komunikacijska tehnologija (računalnik, avdio vizualni predvajalnik idr.)
 • Kadrovski pogoji
  • Vsaj eden z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 leti delovnih izkušenj v vzgojno izobraževalnem procesu, od tega 5 let z integracijo Romov
  • Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj v vzgojno izobraževalnem procesu, od tega 2 leti z integracijo Romov
  • Po potrebi se v delo komisije dodatno vključi oseba, ki razume in govori romski jezik/dialekt kandidata.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri delu z otroki v vrtcu
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga
 • pomaga otrokom pri učenju in preseganju jezikovnih ovir
 • pomaga strokovnim delavcem pri iskanju didaktičnih gradiv v romskem jeziku/dialektu
 • sodeluje s strokovnimi delavci vrtca pri razreševanju vzgojnih problemov romskih otrok v vrtcu
 • sodeluje pri navajanju otrok na skrb za samega sebe
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih vrtca ter sodeluje pri tem
 • sodeluje pri izdelavi vabil za roditeljske sestanke v romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja dvojezično označevanje gradiv, sredstev, opreme in prostora ter skrbi za to
 • vnaša elemente romske kulture in romske kulturne ustvarjalnosti v proces dela v oddelku
 • spremlja otroke na sprehodih, pri odhodih na avtobus in raznih dejavnostih vrtca
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • pozna osnove osebne higiene in nege ter deluje urejeno
 • pozna vzgojna sredstva
 • pozna osnovna didaktična in druga učna gradiva in pripomočke
 • pozna načine ureditve prostora za različne učne dejavnosti
 • pozna elemente romske kulture
 • pri delu zna upoštevati interese in potrebe otrok
 • Pripravi prostor za delo in potrebno gradivo
  • pripravi prostor za delo
  • poišče in označi gradivo z elementi romske kulture
  • našteje osnovna vzgojna in didaktična sredstva ter učna gradiva in pripomočke, opiše njihovo vlogo v učnem procesu in jih uporabi
  • opiše vlogo vrtca
sodeluje pri delu z otroki v osnovni šoli
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • neposredno sodeluje pri pouku otrok v dogovoru s strokovnimi delavci šole
 • pomaga učencem pri odpravljanju jezikovnih težav
 • pomaga učencem v podaljšanem bivanju in drugih oblikah bivanja v šoli pri domačih nalogah
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v okolje in jim pri tem pomaga
 • skrbi za vključevanje romskih učencev v pouk in za aktivno sodelovanje pri njem
 • spodbuja dvojezično kulturo v oddelku
 • sodeluje pri izdelavi vabil za roditeljske sestanke v romskem jeziku/dialektu
 • vnaša elemente romske kulture in romske kulturne ustvarjalnosti v proces dela oddelka
 • skrbi za dvojezično označevanje gradiv, sredstev, opreme in prostora in to spodbuja
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v delavnice, k sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih šole ter sodeluje pri tem
 • sodeluje pri pripravi in organiziranju počitniških dejavnosti v okviru šole
 • pripravi in ponudi prostočasne aktivnosti v romskem naselju
 • razvija učne delovne navade in utrjuje osvojeno znanje otrok
 • navaja na smotrno uporabo materialov in čuvanje lastnine (npr. razvija skrb za šolske potrebščine in pripomočke za delo ter odgovornost zanje)
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • pozna osnove izobraževalnega sistema
 • pozna vzgojna sredstva
 • pozna osnovna didaktična in druga učna gradiva in pripomočke
 • pozna načine ureditve prostora za različne učne dejavnosti
 • pozna različne oblike dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole
 • obvlada različne načine pomoči otrokom z jezikovnimi težavami
 • pozna značilnosti romskih otrok, ki izhajajo iz njihove tradicionalne kulture in načina življenja
 • pozna osnove osebne higiene in nege ter deluje urejeno
 • Pripravi prostor za delo in potrebno gradivo
  • pripravi prostor za delo
  • poveže učno temo s primeri romske kulture in poišče gradivo
  • na konkretnem primeru pove, kako bi pripravil prostor za delo, da ne bi prišlo do nesreč in poškodb
  • našteje osnovna vzgojna in didaktična sredstva ter učna gradiva in pripomočke, opiše njihovo vlogo v učnem procesu in jih uporabi
  • pisno pripravi seznam dejavnosti, ki se izvajajo v okviru šole
  • opiše vlogo šole
  • opiše pomen zdravega načina življenja in higiene
 • Opiše, kako pomaga otrokom pri (domači) nalogi
  • prebere nalogo, jo razloži in reši
  • preveri, pregleda in opozori na napake izdelka
  • našteje in na kratko opiše faze učnega procesa
  • opiše pomen in cilje domačega učenja in domačih nalog
  • našteje in razloži pomen prostočasnih aktivnosti
sodeluje z romskimi starši in s skrbniki otrok
 • pomaga staršem oz. skrbnikom pri komunikaciji s strokovnimi delavci šole ali vrtca
 • komunicira s starši oz. skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja romske starše oz. skrbnike k čim boljšemu sodelovanju s šolo/z vrtcem
 • motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo in predstavlja pomen vzgoje in izobraževanja za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • motivira starše oz. skrbnike, da se redno udeležujejo roditeljskih sestankov in drugih aktivnosti vrtca/šole
 • sodeluje pri pripravi srečanj in vključevanju staršev oz. skrbnikov v organizacijo prostočasnih in počitniških dejavnosti šole/vrtca
 • seznanja starše oz. skrbnike s šolskim oz. z dnevnim redom šole/vrtca na njim ustrezen način
 • seznanja starše o dogajanjih v šoli in jim posreduje informacije, potrebne za medsebojno sodelovanje
 • zbira mnenja in predloge staršev oz. skrbnikov in jih posreduje strokovnim delavcem šole/vrtca
 • zagotavlja, da strokovni delavci šole/vrtca dobijo vse potrebne informacije, ki jih romski starši oz. skrbniki želijo sporočiti, in nasprotno
 • sodeluje pri dejavnostih s področja vzgoje in izobraževanja, ki se izvajajo v romskih naseljih
 • poudarja pomen zdravega načina življenja
 • poudarja pomen domačega učenja za napredek otrok pri šolskem delu
 • po potrebi nudi pomoč staršem oz. skrbnikom in otrokom pri vključevanju v aktivnosti CSD, lokalnih skupnosti in drugih organizacij
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pozna načine sodelovanja s starši
 • pozna načine motiviranja za učenje
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
 • pozna pomen prostočasnih aktivnosti
 • pozna in razume načela zdravega življenja
 • Opiše komunikacijo s starši oz. skrbniki otrok in s šolo
  • prebere vabilo in ga predstavi
  • v romskem jeziku/dialektu pove, kako bi starše oz. skrbnike romskih otrok motiviral za udeležbo in jim predstavi dnevni red
  • predstavi pomen in potrebnost udeležbe na roditeljskih sestankih
  • opiše načine komunikacije s starši oz. skrbniki otrok in s šolo
  • pregleda in predstavi šolski red
  • našteje in pripravi pisne informacije, ki jih potrebujejo starši oz. skrbniki otrok
  • pove katere informacije iz romskega okolja bi prenesel strokovnim delavcem šole oz. vrtca
  • pripravi zabeležko o pogovoru s starši otroka ali obisku romske družine v naselju
  • pripravi načrt izvedbe prostočasnih dejavnosti v naselju

12. Literatura, strokovno gradivo

 • 15. obletnica Romani Union Murska Sobota [Videoposnetek]; Murska Sobota : Romani Union, 2005
 • 15. obletnica [Videoposnetek] : 1990-2005 : dvorana Kina Park, Murska Sobota, 17. december 2005; [Murska Sobota : Romani Union], 2005
 • Dan Romov 2005 [Videoposnetek] : prireditev ob dnevu Romov : Metlika, 2. april 2005; [Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije], 2005
 • Dan Romov 2005 [Videoposnetek] : Murska Sobota, 8. [i.e. 9.] april 2005¸[Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije], 2005
 • Deš Berš [Videoposnetek] = 10 let : pregled prispevkov o Romih na TV AS : 1996-2001; Murska Sobota : ROMIC, [2004]
 • Mama so kerava [Zvočni posnetek] = Mama, kaj bom jaz naredil; [Lokve pri Črnomlju : Kulturno romsko društvo Verošo], p 2003
 • Romano dij 2004 [Videoposnetek] = Svetovni dan, Murska Sobota : ROMIC, 2004
 • Romov 2004 : Murska Sobota, 10.4.2004
 • Suita Romani [Zvočni posnetek] [Ljubljana] : Amala Records, p 2004, 2005
 • Amaro drom = Naša pot, Murska Sobota : Romani union, 2006; Murska Sobota : Romsko društvo Romani union, 2006
 • Evropa, Slovenija in Romi : zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002; Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2003
 • Integracijski pristopi¸ Ljubljana : Mednarodna organizacija za migracije, 2004
 • Kasandra : romska pravljica¸ Kamenci : #Romsko društvo #Romano pejtaušago, Murska Sobota : Eurotrade print, 2006
 • Otroci, zapojte z nami! [Glasbeni tisk] = Ćhavalen, gilaven amencar!; Ljubljana : Studio Print, 2005-<2006>
 • Poklicno informiranje in svetovanje za Rome – PISR; Črnomelj : Zavod za izobraževanje in kulturo, 2006
 • Romani čhib II = Romski jezik II¸ Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2006
 • Samo hari bajt = Samo malo sreče¸ [Lokve pri Črnomlju : Kulturno romsko društvo, Vešoro], 2005
 • Vzgoja in izobraževanje otrok Romov v luči šolsko-reformnih prizadevanj v SR Sloveniji (Mladen Tancer)
 • Socialno delo pri vključevanju romskih otrok v OŠ (Diplomska naloga Mag. Irena Hlača)
 • Periodične publikacije:
 • Prisluhnite Romom : [zvočni posnetki: radijske oddaje ROMIC-a]
 • Romano glauso : časopis Romskega društva Čapla Vanča vas – Borejci
 • Romano Kipo : Informations-Zeitung Kulturverein Oesterreichischer Roma
 • Romano nevijpe : časopis Romani Union - društva Romov občine Murska Sobota
 • Romano them
 • Romski zbornik

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič,
 • dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murka Sobota
 • mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R.S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Velkov, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word