tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 28.01.2019 , Ur.l. 909-2/2010/16
Nasledniki:
- Posrednik/posrednica za nepremičnine 1034583011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Posrednik/posrednica za nepremičnine 1274628021

Klasius-P16

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Posrednik / posrednica za nepremičnine 12746280 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Višješolska strokovna izobrazba ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju posredovanja nepremičnin pred 24. 5. 2003 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor ali
 • srednješolska strokovna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri prodaji nepremičnin investitorja pred 24. 5. 2006 in pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo se lahko pridobi v programu višjega strokovnega izobraževanja ekonomist.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.  Potrjevanje

 • v postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti
 • če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, določi naloge za preverjanje

4.2.  Načini preverjanja

 • pisno preverjanje in ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • poznavanje predpisov o prometu z nepremičninami in predpisov o varstvu potrošnikov v obsegu, potrebnem, da se lahko naročitelju in tretji osebi da ustrezna pojasnila in informacije ali ga opozori na morebitna tveganja;
 • poznavanje osnovnih makroekonomskih kategorij, ki so podlaga za spremljanje in analiziranje nepremičninskega trga

Kriteriji ocenjevanja:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Pisno preverjanje 50
Ustni zagovor 50

Preverjanje se izvede za tri sklope področij znanj:

1. sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področja 3, 4, 5, 6, 7 iz točke 11 tega kataloga;

2. sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področja 8, 9, 10, 11, 12  iz točke 11 tega kataloga;

3. sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področja 1, 2, 13, 14, 15 iz točke 11 tega kataloga.

Kandidat mora na pisnem delu za vsak sklop doseči 60 % točk, da lahko opravlja ustni zagovor. Če kandidat na pisnem delu za enega od sklopov doseže manj kot 60 % točk, lahko opravlja ustni zagovor za ostala dva sklopa in ponavlja samo preverjanje znanja za sklop, na katerem ni bil uspešen.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Posrednik/posrednica za nepremičnine (3413.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica za izvajanje pisnih in ustnih preizkusov znanj
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo pravne smeri, opravljen pravniški državni izpit, najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske, tehnične ali upravne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju javne uprave,
  • najmanj en član univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri ali je vpisan v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, ki ga vodi Slovenski inštitut za revidiranje, najmanj 5 let delovnih izkušenj v stroki.

  Člani komisije morajo imeti pozitivno mnenje programskega sveta za področje spremljanja opravljanja strokovnih izpitov za pridobitev licence za opravljaje poslov nepremičninskega posredovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
spremlja in analizira nepremičninski trg
 • spremlja osnovne značilnosti in trende nepremičninskega trga v Sloveniji in v tujini
 • spremlja in analizira ponudbo in povpraševanje po nepremičninah po različnih parametrih (cene, količine ipd.)
 • pozna in spremlja pomembnejše makroekonomske kazalce, ki vplivajo na promet z nepremičninami (BDP, rast zaposlenosti, inflacija, stopnja nezaposlenosti, bruto plača na zaposlenega ipd.)
 • spremlja in pozna dejavnike ponudbe in povpraševanja in značilnosti nepremičninskega trga
 • pozna osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin

1.Osnove ekonomike nepremičninskega trga

1.1 Dejavniki ponudbe in povpraševanja ter značilnosti nepremičninskega trga

 • dejavniki ponudbe (cene, najemnine, urejanje prostora, gradnje, posojilni in davčni pogoji, konkurenca in partnerstva)
 • dejavniki povpraševanja (cene, najemnine, gospodarska rast in dohodki, demografski in prostorski dejavniki, preference, alternativne naložbe)
 • specifične lastnosti nepremičnin (nepremičnost, heterogenost, trajnost)
 • specifične lastnosti nepremičninskega trga (lokaliziranost, slojevitost)

1.2 Pomembnejši makroekonomski kazalci, ki vplivajo na promet z nepremičninami (BDP in dohodki, zaposlenost in nezaposlenost, inflacija)

1.3 Osnovne značilnosti in trendi nepremičninskega trga v Sloveniji in v tujini

 • nepremičninski trg v Sloveniji (specifičnosti in posebnosti trga v Sloveniji in po območjih)
 • nepremičninski trgi v tujini (EU, sosednje države, JVZ Evropa, ostali)

1.4 Spremljanje in analiza ponudbe in povpraševanja po nepremičninah

 • po različnih parametrih (cene, količine ipd.)
 • na podlagi različnih virov informacij (javni viri, statistika in uradne evidence, omrežje, stranke)

2. Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin

2.1 Pomen ocenjevanja vrednosti nepremičnin in pristojnosti ocenjevalcev vrednosti

2.2 Osnovni pojmi

 • strošek
 • vrednost
 • cena
 • koristnost
 • najgospodarnejša uporaba

2.3 Podlage vrednosti

 • tržna vrednost kot podlaga ocenjevanja vrednosti
 • podlage, ki niso tržna vrednost

2.4 Načini ocenjevanja vrednosti nepremičnin

 • način primerljivih prodaj
 • način kapitalizacije donosa
 • nabavno vrednostni način
ugotavlja stanje nepremičnine
 • pridobi osnovne podatke o naročitelju
 • pridobi podatke o stanju nepremičnine iz javnih evidenc: izpisek iz zemljiške knjige, katastrske podatke (načrt parcele, izpis podatkov o parceli), potrdilo o namenski rabi zemljišča ali lokacijsko informacijo in podobno
 • preveri, ali so bila izdana ustrezna dovoljenja za gradnjo in uporabo nepremičnine
 • preveri komunalno opremljenost zemljišča
 • preveri dejavnosti, ki jih je dovoljeno opravljati v nepremičnini
 • izvede ogled nepremičnine in ugotovi dejanske lastnosti nepremičnine ter preveri, ali dejansko stanje nepremičnine ustreza podatkom iz javnih in drugih evidenc oz. ponudbe
 • ugotovi površino objekta oziroma posameznega dela na podlagi veljavnega standarda za računanje indikatorjev površine in prostornine stavb (SIST ISO 9836)
 • pozna uporabo in razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (CC-SI klasifikacija)

Pozna predpise, ki urejajo v področja od 3. do 12. točke, v tolikšnem obsegu, ki omogoča, da preveri stanje nepremičnine in da naročitelju in tretji osebi da ustrezna osnovna pojasnila in informacije v zvezi s pogodbo v prometu z nepremičninami, pri sklenitvi katere posreduje, ali ju opozori na morebitna tveganja.

Stvarnopravna razmerja

3.1. Pojem nepremičnine in posamezne vrste nepremičnin

3.2. Posest:

 • pojem posesti
 • vrste posesti (posredna / neposredna posest)  
 • varstvo posesti (posestna tožba)

3.3. Lastninska pravica

 • pojem lastninske pravice
 • nepremičnina kot (samostojni) predmet lastninske pravice
 • načini pridobitve lastninske pravice na nepremičnini (izvirni in izvedeni) in predpostavke (pogoji) za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini

3.4. Druge (izvedene) pravice na nepremičnini:

 • zastavna pravica (hipoteka)
 • služnost
 • stvarno breme
 • zemljiški dolg
 • stavbna pravica

3.5. Predkupna pravica pri prodaji nepremičnine

 • pojem predkupne pravice
 • kršitev predkupne pravice in pravne posledice
 • predkupna pravica etažnega lastnika in solastnika po Stvarnopravnem zakoniku
 • predkupna pravica po Stanovanjskem zakonu
 • predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih zemljiščih
 • predkupna pravica po Zakonu o urejanju prostora
 • predkupna pravica po Zakonu o varstvu kulturne dediščine

3.6. Etažna lastnina

 • pojem in predmet etažne lastnine (posamezni in skupni deli)
 • oblikovanje etažne lastnine
 • vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo
3.7. Lastninska in druge stvarne pravice rezidentov držav članic EU in tretjih držav na nepremičninah
posreduje pri sklepanju poslov z nepremičninami
 • naročitelju razloži splošne pogoje posredovanja nepremičnine (vsebino pravic in obveznosti naročitelja in nepremičninske družbe)
 • z naročiteljem se dogovori glede obsega storitev in višine plačila za posredovanje ter o povrnitvi morebitnih drugih stroškov
 • na primeren način išče tretjo osebo, ki bi bila pripravljena z naročiteljem skleniti pogodbo o prodaji oziroma najemu nepremičnine , ki je predmet posredovanja
 • organizira oglede nepremičnin in sodeluje pri njih
 • naročitelju oziroma tretji osebi pisno pojasni pravno stanje in dejanske značilnosti nepremičnine in opozori na posebne (neobičajne) lastnosti nepremičnine oziroma druge okoliščine v zvezi s stanjem nepremičnine (pravne in stvarne napake)
 • organizira in sodeluje pri pogajanjih med naročiteljem in tretjo osebo
 • opozarja na vse okoliščine, o katerih se morata stranki dogovoriti s pogodbo (cena, roki za plačilo oziroma izročitev nepremičnine, posledice zamude z izpolnitvijo ene stranke, hramba are oziroma listin ter druge ravni za uresničitev pravila o sočasnosti izpolnitev in podobno) ob upoštevanju konkretnih interesov strank, ki so mu poznani
 • posreduje osnovne informacije o možnostih in vrstah virov financiranja nakupa za financiranje nakupa nepremičnine
 • pripravi obvestila morebitnim predkupnim upravičencem in pridobi predpisana soglasja oziroma dovoljenja za sklenitev pogodbe
 • pozna predpise, ki urejajo naslednja področja, v tolikšnem obsegu, da lahko naročitelju in tretji osebi da ustrezna osnovna pojasnila in informacije iz točk 3.5. in 3.7. ali ga opozori na morebitna tveganja:
 • posredovanje v prometu z nepremičninami,
 • stvarnopravna razmerja,
 • obligacijska razmerja,
 • zemljiško knjigo in evidentiranje nepremičnin,
 • notarsko poslovanje,
 • stanovanjska in druga najemna razmerja
 • varstvo kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb in varstvo potrošnikov,
 • davke v zvezi z lastništvom in s prometom z nepremičninami (davek na promet nepremičnin, dobiček iz kapitala, davek od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, davek na dodano vrednost)
 • prostorsko načrtovanje in graditev objektov
 • organizira pridobitev podatkov o morebitnih odprtih finančnih obveznostih in terjatvah v zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja
 • pozna trženjske aktivnosti, primerne za promet z nepremičninami in predpise o oglaševanju

4. Obligacijska razmerja (splošni del)

4.1. Temeljni pojmi:

– obligacijsko razmerje, obligacijska pravica, obligacijska obveznost

– sestavine obligacijskega razmerja

– subjekti obligacijskega razmerja

– izpolnitveno ravnanje

– vsebina obligacijskega razmerja

4.2. Pravni posel

– pojem pravnega posla

– zavezovalni in razpolagalni pravni posli

– enostranski in dvostranski pravni posli

4.3. Sklenitev pogodbe

– predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe

– pravna in poslovna sposobnost

– sklenitev pogodbe po zastopniku

– volja za sklenitev pogodbe, soglasje volj in napake volje (grožnja, zmota, prevara)

– predmet pogodbe (določen ali določljiv, dovoljen in mogoč)

– oblika kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe

– predpogodba

– pogajanja za sklenitev pogodbe

– načini sklenitve pogodbe (neposredno, javna dražba, zbiranje ponudb)

4.4. Učinki pogodbe

– pogodba kot pravni temelj nastanka pravic in obveznosti,

– vrste kršitve pogodbenih obveznosti (neizpolnitev, zamuda in izpolnitev z napakami)

– pravne posledice kršitve pogodbenih obveznosti (zamudne obresti, pogodbena kazen)

– poslovna odškodninska odgovornost

5. Pogodbe v prometu z nepremičninami

5.1. Prodajna pogodba

– pojem pogodbe o prodaji nepremičnine

– ara

– način določitve bistvenih sestavin prodajne pogodbe (nepremičnine in cene)

– način določitve rokov za izpolnitev obveznosti in posledice zamude

– izročitev posesti nepremičnine in prenos lastninske pravice

– odgovornost za stvarne napake

– odgovornost za pravne napake

5.2. Posebna pravila zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

– pravna razmerja, za katera se uporablja zakon

– pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da sme investitor začeti prodajo

– določitev predmeta prodaje v prodajni pogodbi

– posebna pravila o določitvi in plačilu kupnine

– posebna pravila o izročitvi nepremičnine

– odgovornost prodajalca za skrite napake in garancija za naprave in opremo

– zagotovitev pogojev za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca

– osnovne značilnosti skrbniškega računa

5.3. Najem in zakup nepremičnin

– pojem najemne (zakupne) pogodbe in temeljne obveznosti najemodajalca in najemnika

– posebna pravila o najemu poslovnih stavb in prostorov

– posebna pravila o zakupu kmetijskih zemljišč

pomaga strankam pri izvedbi dejanj v zvezi s sklenitvijo in izpolnitvijo pogodb
 • zagotovi, da univerzitetni diplomirani pravnik pripravi pogodbo v skladu z dogovorom strank, in mu posreduje vse podatke in listine, potrebne za pripravo pogodbe
 • strankam pomaga pri izvedbi davčnih postopkov za odmero in plačilo davkov v zvezi z nepremičninskimi posli
 • organizira overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu
 • organizira pripravo zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske oziroma drugih pravic
 • obvesti upravnika oziroma zastopnika lastnikov večstanovanjske stavbe o spremembi lastnika posameznega dela stavbe
 • sodeluje pri izročitvi in prevzemu nepremičnine in strankam pomaga pri sestavi zapisnika o izročitvi in prevzemu
 • strankam pomaga pri izvedbi postopkov prenosa naročniških razmerij glede dobave storitev za potrebe nepremičnine

6. Zemljiška knjiga

6.1. Pojem in pomen zemljiške knjige

6.2. Temeljna načela zemljiškoknjižnega prava

6.3. Vsebina vpisov

6.4. Glavni vpisi

– vrste glavnih vpisov

– listine, ki so podlaga za vpis

– vknjižba

– predznamba

– zaznamba vrstnega reda

– zaznamba spora

– zaznamba izvršbe

– zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve

6.5. Zemljiškoknjižni postopek:

– začetek zemljiškoknjižnega postopka in plomba

– zemljiškoknjižni predlog

– odločanje o vpisih

– pritožba proti sklepom zemljiškoknjižnega sodnika

6.6. Osnovne značilnosti postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
vodi evidence, pripravlja poročila ter hrani listine in drugo dokumentacijo
 • pripravlja poročila o sklenjenih poslih za evidenco trga nepremičnin in druga poročila v zvezi s posli posredovanja v skladu s predpisi
 • vodi predpisane oziroma potrebne evidence v zvezi s posli posredovanja
 • ustrezno hrani dokumentacijo v zvezi s posli posredovanja
 • zna uporabljati sodobne računalniške aplikacije za podporo pisarniškega poslovanja

7. Notarske listine pri nepremičninskem poslovanju

7.1. Splošno o notarskih listinah

7.2. Oblika pravnih poslov

7.3. Delovno področje in pooblastila notarjev

7.4. Zunanja oblika notarske listine

7.5. Vrste notarskih listin

7.6. Notarski zapisnik

7.7. Notarsko potrdilo

7.8. Notarsko potrdilo o overitvi podpisa

7.9. Notarski zapis

7.10. Izvirnik in overjeni prepis zasebne listine

7.11. Izvirnik in odpravki notarskega zapisa
storitve opravlja v skladu s sodobno poslovno komunikacijo
 • pisno in ustno komunicira s strankami in sodelavci
 • pozna osnove pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

15. Osnovne pisne in ustne poslovne komunikacije in poslovnega bontona

15.1. Osnovna pravila poslovnega bontona (predstavljanje, izmenjava  vizitk, rokovanje, pozdravljanje, telefoniranje, poslovni razgovor)

15.2. Osnove pisne, ustne in nebesedne komunikacije s strankami in s sodelavci
deluje vestno in pošteno ter v skladu s kodeksom za poslovanje z nepremičninami, pravili stroke in interesi naročitelja
 • naročitelja jasno in pisno opozori o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami
 • varuje osebne in zaupne podatke o naročitelju in tretji osebi, ki jih je pridobil pri opravljanju poslov posredovanja
 • pri opravljanju poslov posredovanja ravna v skladu s predpisi in pravili stroke posredovanja

8. Stanovanjska razmerja

8.1. Vrste in sestavine stanovanjskih stavb

8.2. Lastninskopravna razmerja med etažnimi lastniki

– osnovne značilnosti lastninskopravnih razmerij na posameznih delih

 – osnovne značilnosti lastninskopravnih razmerij na skupnih delih

8.3. Osnovne značilnosti upravljanja v večstanovanjskih stavbah

– pojem rednega upravljanja

– posli, ki presegajo redno upravljanje

– pogodba o medsebojnih razmerjih med lastniki

– upravnik in pogodba o opravljanju upravniških storitev

– način odločanja lastnikov v večstanovanjski stavbi

– osnovne značilnosti rezervnega sklada

8.4. Najem stanovanj

– vrste najemnih stanovanj

– najemna pogodba (pravice in obveznosti najemodajalca in najemnika)

– posebna pravila o odpovedi najemnega razmerja

9. Nepremičninsko posredovanje

9.1. Pogoji za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami

9.2. Pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami

– pojem in temeljne značilnosti pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami

– pravila za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju

– pravica posrednika do plačila provizije in povrnitve stroškov v zvezi s posredovanjem

9.3. Evidence, ki jih mora voditi nepremičninska družba

9.4. Varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

10. Davčna ureditev v zvezi z nepremičninami in prometom z nepremičninami

10.1. Vrste davkov ki obdavčujejo nepremičnine in promet z nepremičninami

– davek na promet nepremičnin

– davek na dodano vrednost

– davek od dobička iz kapitala

– akontacija dohodnine iz oddajanja premoženja (nepremičnin) v najem

– davek od premoženja fizičnih oseb

– davek od dohodka iz kmetijstva (katastrski dohodek)

– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča)

– drugi davki na nepremičnine oziroma promet nepremičnin

10.2. Za vsako vrsto davkov iz točke 8.1.

– predmet obdavčite

– izjeme

– davčni zavezanec in davčni plačnik

– davčna osnova in davčna stopnja

– nastanek davčne obveznosti

– davčne olajšave in oprostitve

– osnovne značilnosti postopka davčne napovedi in odmere

11. Prostorsko načrtovanje in graditev objektov

11.1. Prostorsko načrtovanje

– pomen vrste in vsebina prostorskih aktov

– pojem in pomen potrdila o namembnosti zemljišča in lokacijske informacije

– osnovne značilnosti prostorskih ukrepov in njihov pomen pri posredovanju z nepremičninami

11.2. Komunalna opremljenost zemljišča

– zemljišče, ki se šteje za opremljeno, in način zagotavljanja gradnje komunalne opreme

– komunalni prispevek

11.3. Dovoljenja za gradnjo in uporabo nepremičnin

– pogoji za začetek gradnje objektov glede na vrste objektov

– pogoji za spremembo namembnosti objektov

– pogoji za začetek uporabe objektov

– pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja

– pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja

– organi in udeleženci pri graditvi objektov

11.4. Uporaba in razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena

– uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena

– metodološka pojasnila za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)

11.5. Ugotavljanje površine objekta oziroma posameznega dela na podlagi veljavnega standarda za računanje indikatorjev površine in prostornine stavb (SIST ISO 9836)

– vrste površin stavbe

– merske enote, definicije in  osnovna načela računanje površin stavbe

12. Evidentiranje nepremičnin

12.1. Vrste nepremičninskih evidenc

– zemljiški kataster

– kataster stavb

– register prostorskih enot

– evidenca državne meje

– register nepremičnin

– evidenca trga nepremičnin

12.2. Podatki in osnove evidentiranja glede posamezne vrste nepremičninskih evidenc

12.3. Osnovne značilnosti postopka parcelacije, ureditve meje, odmere stavbišča in vpisa v zemljiški kataster  (izvajalec tehničnega  in upravnega dela postopka)

12.4. Osnovne značilnosti postopka vpisa stavbe in delov stavbe v kataster stavb, pojem in vsebina elaborata za vpis v kataster stavb

13. Osnove investiranja in financiranja nakupa nepremičnin

13.1. Osnovne značilnosti instrumentov financiranja nakupa nepremičnin (kredit, leasing)

13.2 Osnovne oblike zavarovanja kreditov

– hipotekarni kredit

– poroštvo

– zavarovanje vračila kredita pri zavarovalnici

13.2. Osnovna tveganja in merila za investiranje v nepremičnine

14. Trženjske aktivnosti in predpisi o oglaševanju

14.1. Trženjski splet za storitve (razvoj storitev, prodajne cene, tržno komuniciranje – oglaševanje, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, stiki z javnostjo, tržne poti, kakovost storitev )

14.2. Pravila o oglaševanju pri prometu z nepremičninami

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Nina Plavšak, Pravna fakulteta, UNI Ljubljana
 • Hinko Jenull, Vrhovno državno tožilstvo RS
 • Anita Hočevar Frantar, Sektor za stanovanja, MOP
 • Ljuba Nahtigal, Sektor za stanovanja, MOP
 • Bojana Verbec, Sektor za stanovanja, MOP
 • dr. Ivo Lavrač, Ekonomska fakulteta
 • dr. Igor Pšunder, Fakulteta za gradbeništvo, UNI Maribor
 • dr. Mirko Pšunder, Fakulteta za gradbeništvo, UNI Maribor
 • mag. Bernarda Ronutti, Ministrstvo za okolje in prostor
 • Gordana Ljubič, Sektor za graditev, MOP
 • Helena Čebašek, Sektor za graditev, MOP
 • Franci Gerbec, Profundis, d.o.o.
 • mag. Igor Blažina, GZS, ZPN

Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK

 • Urška Marentič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Bojana Sever, GZS, Center za poslovno usposabljanje
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word