tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/26
Nasledniki:
- Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 8238271011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik telesni stražar/varnostnica telesna stražarka 0734037021

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Varnostnik telesni stražar / varnostnica telesna stražarka 07340370 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik / varnostnica oziroma strokovna usposobljenost za opravljanje teh del ter srednja strokovna izobrazba.
 • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu z zakonom, ki urejajo zasebno varovanje.
 • Dovoljenje za posest in nošenje orožja.
 • Vozniški izpit B-kategorije.
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.


V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pravilnost interpretacije informacij,
 • upoštevanje zakonitosti in pravilnosti postopkov z osebami in spoštovanje človekovih pravic,
 • pravilnost in optimalnost reagiranja glede na stopnjo nevarnosti, ogroženosti ali napada na varovano osebo,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja v primeru napada ali ogroženosti varovane osebe,
 • priprava in uporaba delovnih pripomočkov,
 • kakovost izvedbe naloge,
 • pravilno načrtovanje porabe materiala in energije,
 • poznavanje sredstev in taktik osebnega varovanja,
 • pravilnost, sistematičnost in jasnost odgovora po pravilih slovenskega jezika,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.

Izločilna merila:

 • nepravilnost reagiranja glede na stopnjo nevarnosti, ogroženosti ali napada na varovano osebo,
 • nepoznavanje obveznih vsebin načrta varovanja,
 • nediskretnost in neprimerno obnašanje pri izvajanju osebnega varovanja,
 • neobvladovanje praktičnega postopka,
 • nepoznavanje komunikacijskih sredstev in načinov komuniciranja,
 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti osebnega varnostnika,
 • nepoznavanje zakonodaje na področju varovanja,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
pisno preverjanje 20
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba naloge 40
ustni zagovor 30


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.Načrtovanje in priprava naloge, izvedba in ustni del preizkusa so ocenjeni z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.
Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 % zahtevanega znanja po katalogu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Osebni varnostnik/osebna varnostnica (5169.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla in prenosna kamera,
  • površine za urjenje praktičnih postopkov ter izvedbo integriranih vaj (telovadnica s tatami blazinami, poligon ali igrišče ali druge primerljive površine),
  • katalogi in pripomočki prisluškovalnih in eksplozivnih naprav ter orožja,
  • osebni avtomobil s štirimi vrati,
  • neprebojni jopič,
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja, slušalke),
  • potrebni zaščitni ukrepi pri izvajanju določenih simulacij,
  • potrebna zaščitna sredstva za izvajanju določenih simulacij,
  • pripomočki za urjenje (gumijasti nož, lesena palica, gumijasta pištola, ročni detektor kovin…),
  • kimone,
  • zaprto in odprto strelišče za uporabo kratkocevnega orožja,
  • avtopoligon,
  • defibrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja,
  • oprema za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.  

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravi predhodna opravila varovanja
 • seznani se z lokacijami in mesti, kjer se bo gibala varovana oseba
 • seznani se z udeleženci varovanja  (odgovorne osebe, policija, reševalne službe, tehnično osebje, druge varnostne službe…)
 • planira in pripravi vse potrebno za zmanjšanje nevarnosti in tveganja za varovano osebo 
 • pripravi varno okolje, kjer se nahaja oziroma se bo nahajala varovana oseba glede na različna tveganja (javni nastopi, hoteli…)
 • zbere podatke o potencialni nevarnosti in ugotovi stopnjo ogroženosti glede na varovano osebo
 • izdela oceno ogroženosti osebe
 • pridobi informacije o varnostnem, higienskem in sanitarnem stanju objekta in okoliša
 • izbere prevozna sredstva (privatna, javna)
 • na podlagi ogledov izbere optimalno varne primarne in alternativne transportne poti za varovano osebo
 • se seznani z načrtom zgradbe, v kateri se bo nahajala varovana oseba in izvede preventivni pregled zgradbe (prostorov in okolice, kjer se nahaja varovana oseba)
 • predvidi evakuacijske poti, določi varen prostor in določi čas prihoda pomoči
 • Predvidi točke vstopa-izstopa varovane osebe iz vozila in zgradbe
 • ovrednoti prometne in hidrometeorološke informacije z vidika izvajanja varovanja osebe
 • prepozna varnostno pomembne točke in nevarna mesta
 • vzdržuje varno okolje kjer se oziroma se bo nahajala varovana oseba
 • ­pozna tehnične karakteristike varnostnih vozil

Opiše osebne pogoje za opravljanje dela varnostnika

 • razloži pojem zadržka javnega reda, varnostni zadržek in posledice ugotovitve varnostnega zadržka
 • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
 • pove, kako se pravilno nosi in uporabi službeno orožje v skladu s taktiko osebnega varovanja
 • našteje razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu, in pove, kaj je silobran
 • ustrezno reagira v pogojih silobrana in ravnanje utemelji
 • našteje dejavnosti, nezdružljive z zasebnim varovanjem

 

Našteje in opiše predhodna varnostna opravila

 • opiše osnove protokola in upoštevanje protokola v različnih varnostnih situacijah
 • v simulirani situaciji preventivno pregleda prostor in okolico
 • pregleda pošiljko ali prtljago in najde nevarne predmete
 • pregleda vozilo in najde nevarne predmete oz. poškodbe
 • opiše značilnosti nevarnih okoliščin, eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov
 • našteje zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo varnostniki
 • opiše osebno zaščito pred opisano nevarnostjo
 • razvrsti nevarnosti po stopnji ogroženosti za osebe
 • opiše in obrazloži ukrepe in pristojnosti udeležencev varovanja
 • opiše postopek uporabe ukrepov varnostnika z vidika varovanja človekovih pravic in svoboščin
 • opiše postopek priprave varnega okolja
 • opiše pomen in vire pridobivanja informacij za vzpostavitev varnega okolja
 • opiše način določanja varnostnih točk
 • našteje tehnične značilnosti in opremo varnostnega vozila
 • predlaga evakuacijske poti in določi varen prostor ter izbor utemelji
 • opiše značilnosti nevarnih okoliščin in nevarnih predmetov
 • opiše možne nevarnosti na varovanem območju
izdela načrt varovanja varovane osebe
 • na podlagi informacij, pridobljenih v predhodnem postopku, izdela načrt varovanja, ki obsega oceno stopnje tveganja in načrt fizičnega varovanja
 • pri izdelavi ocene stopnje tveganja upošteva naravo prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditev ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora
 • za izdelavo ocene stopnje tveganj zbere podatke o varovani osebi, opiše varovan objekt in območje, oceni stanje varnosti, oceni pričakovane in nepričakovane dogodke ter izdela splošno oceno  stopnje tveganja
 • pri izdelavi načrta fizičnega varovanja izdela opis varovanega območja, načrt ali skico varovanega območja, opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega območja, organizacijo službe varovanja, načrt uporabe zvez, ukrepe in postopke službe varovanja ter predvidi sodelovanje s policijo in z regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami

Pripravi načrt varovanja

 • našteje obvezne elemente načrta
 • našteje obvezne elemente ocene stopnje tveganja
 • našteje obvezne elemente načrta fizičnega varovanja
 • razloži določeno prometno situacijo
 • izdela in predstavi oceno ogroženosti osebe
 • predlaga optimalno varne transportne poti ter izbor utemelji
 • opredeli pomen in sodelovanje s policijo
varuje osebe
 • vizualno nadzira osebo in okolico
 • izvede preventivno-tehnični pregled prevoznih sredstev
 • ­prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • da osnovne varnostne napotke in pravila varovani osebi
 • ­sproti ocenjuje ogroženost varovane osebe
 • ­zaščiti varovano osebo z zaščitnimi sredstvi
 • ­diskretno izvaja osebno varovanje
 • ­pregleda pošiljke in prtljago (darila, poštne pošiljke, osebno prtljago ...)
 • ­varuje prevozno sredstvo v času odsotnosti varovane osebe
 • ­komunicira v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • ­presodi resnost napada, nevarnosti ali grožnje varovani osebi
 • zaščiti varovano osebo pred napadom in nevarnostmi (zdrsom, padcem, zastrupitvami, naravnimi nesrečami)  in zagotovi varen umik iz ogrožajočih situacij
 • ­daje navodila in ukaze varovani osebi v tveganih situacijah
 • komunicira z varovano osebo in ostalimi udeleženci  (predstavniki varovane osebe, družinskimi člani, mediji)
 • upošteva želje in zahteve varovane osebe
 • prepozna potencialne konfliktne situacije
 • ­obvlada vozilo in pot, po kateri se prevaža varovana oseba
 • obvlada ukrepe in dolžnosti varnostnika ter praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načela varovanja človekovih pravic in svoboščin v postopkih
 • ­uporablja komunikacijska sredstva
 • ­obvlada specialne tehnike vožnje
 • ­obvlada uporabo strelnega orožja v skladu s taktiko osebnega varovanja
 • ­obvlada ukrepe prve pomoči
 • ­pozna vlogo drugega varnostnega osebja in pristojnih organov pri varovanju oseb
 • pozna taktike varovanja oseb (varuje varovano osebo med hojo, med prevozom, med športnimi aktivnostmi…)
 • pozna osnove protokola
 • pozna posebnosti javnega in osebnega prevoza varovane osebe
 • pozna nevarnosti med vožnjo in v mirovanju vozila
 • pozna pravila vožnje v varnostni koloni
 • pozna osnovne značilnosti eksplozivnih in drugih nevarnih predmetov in postopek pri odkritju le-teh

V simulirani situaciji izvaja varovanje osebe

 • spremlja varovano osebo in nadzira okolico varovane osebe
 • diskretno, s primernim izgledom in obnašanjem, izvaja osebno varovanje
 • opiše taktike varovanja oseb
 • opiše pravila vožnje v varnostni koloni
 • našteje nevarnosti med vožnjo in med mirovanjem vozila
 • našteje nevarnosti, ki izhajajo iz opisane situacije
 • prepozna sumljive okoliščine in oceni ogroženost varovane osebe
 • daje navodila varovani osebi
 • opiše pravilno stopnjevanje ukrepov in dolžnosti v skladu z načelom sorazmernosti
 • uporabi zaščitna sredstva in zaščiti varovano osebo pred napadom
 • napadalcu prepreči napad na varovano osebo
 • prikaže varen umik varovane osebe iz ogrožajoče situacije
 • nudi prvo pomoč
 • obvesti drugo varnostno osebje in pristojne organe o napadu
 • v dani simulirani situaciji utemelji svoje ravnanje
 • opiše praktični postopek uporabe ukrepov in dolžnosti v primeru ogrožajoče situacije
 • opiše uporabo komunikacijskih sredstev v stresnih in nevarnih okoliščinah
 • opiše okoliščine, v katerih ne upošteva želja varovane osebe

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 in 102/07)
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Kodeks poklicne etike
 • Sistemi tehničnega varovanja, dr. Dušan Fefer
 • Ukrepi in dolžnosti varnostnika, mag. Bečir Kečanovič
 • Osnove komuniciranja, Renata Kranjčec
 • Psihologija množic, Renata Kranjčec
 • Obvladovanje stresa, Renata Kranjčec
 • Metodika dela zasebnega varnostnika, Štefan Gostič

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Žarko Žakelj, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Peter Bach, Iba varovanje
 • Marko Bradač, G 7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Milan Šprah, Varnost Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

Priprava revizije:

 • Simon Savski (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Ingo Paš (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Peter Bach (Zbornica RS za zasebno varovanje)
 • Milan Vačovnik (Varnost Maribor)
 • Andrej Pilko (Sintal)
 • Janez Videmšek (G 7)
 • Drago Velički (Policijska akademija)
 • Marta Mur Poklukar (Policijska akademija)
 • Dragica Andlovič (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
 • Andrej Rom (Ministrstvo za notranje zadeve)
 • Boštjan Perklič (Ministrstvo za notranje zadeve)

Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word