tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 28.01.2019 , Ur.l. 604-8/2012/87
Predhodniki:
- Romski pomočnik/romska pomočnica 1460.006.5.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Romski pomočnik/romska pomočnica 0511057011

Klasius-P16

Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi (0011)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije

SOK 5, EOK 4

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Romski pomočnik/romska pomočnica: 05110570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti in
 • dokazilo o znanju slovenskega jezika, ki ga kandidat/ka dokazuje s spričevalom slovenske osnovne šole ali z opravljenim izpitom iz znanja slovenščine na osnovni ravni in
 • dokazilo o znanju romskega jezika/dialekta, ki ga kandidat/ka dokazuje z izjavo/ referenčnim pismom organizacij, društev ipd.3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje in priprava naloge

opredelitev namena aktivnosti/naloge in ustreznost priprave (izbor metod in pripomočkov ipd.)

10

Izvedba

 

komunikacijske sposobnosti (verbalne, neverbalne), funkcionalna pismenost

60

upoštevanje vrednot sožitja in multikulturnosti pri vključevanju Romov

ustreznost izvedbe aktivnosti/naloge

samostojnost pri delu

Ustni zagovor

refleksija ter strokovna utemeljitev opravljene aktivnosti/naloge

30

nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

 

Izločilna merila

Ni izločilnih meril.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve
 • prilagoditev prostora in opreme
 • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
 • prilagoditev ocenjevanja

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).
9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji 9.1. MATERIALNI POGOJI

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.
  • Igralnica z didaktičnimi sredstvi: igrače, knjige, pripomočki za likovno vzgojo, glasbeni instrumenti, odpadni materiali, pisala, papir, izdelki otrok ipd.
  • Učilnica z didaktičnimi sredstvi: mize, stoli, tabla, učila, SSKJ, Atlas.
  • Gradivo z elementi romske kulture (npr. članki, revije, slikanice, slike, napisi v romskem jeziku/dialektu, avdioposnetki …).
  • Informacijsko komunikacijska tehnologija (računalnik, avdiovizualni predvajalnik idr.).


 • Kadrovski pogoji 9.2. KADROVSKI POGOJI

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 in 5 let delovnih izkušenj v vzgojno izobraževalnem procesu, od tega 2 leti z integracijo Romov in
  • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in 5 let delovnih izkušenj v vzgojno-izobraževalnem procesu, od tega 3 leta z integracijo Romov in znanjem romskega jezika/dialekta in
  • tretji član mora izpolnjevati merila, navedena v prvi ali drugi alineji.10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri delu z otroki v vrtcu
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • prepoznava  potrebe otrok pri vključevanju v okolje in jim pri tem pomaga
 • v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci vrtca pomaga otrokom pri preseganju jezikovnih ovir
 • sodeluje s strokovnimi delavci pri izboru in uporabi učnih pripomočkov in gradiv
 • sodeluje s strokovnimi delavci pri razreševanju vzgojnih odstopanj romskih otrok v vrtcu
 • sodeluje pri negi otrok in navajanju otrok na osebno higieno
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju v skupino, sodelovanju na prireditvah, igrah in drugih dejavnostih v organizaciji vrtca ter aktivno sodeluje pri izvedbi
 • spodbuja vključevanje romske kulture v proces dela v skupino
 • sodeluje pri izdelavi dvojezičnih obvestil, vabil, gradiv ipd.
 • spremlja otroke na organiziranih dejavnostih izven vrtca
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • uredi prostor za različne učne dejavnosti
 • pri delu zna upoštevati otrokove interese in potrebe
Izvede aktivnost v vrtcu (po izboru komisije):
 • načrtuje aktivnost in pripravi prostor  
 • pripravi in uporabi sredstva, gradiva in pripomočke ter opiše njihovo vlogo v vzgojnem procesu in jih uporabi
 • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
 • opiše svojo vlogo v timu s sodelavci
 • spodbuja multikulturnost/različnost, sožitje in premaguje predsodke
 • opiše, kako bi otroke spodbujal k aktivnemu vključevanju
 • predstavi pomen in vlogo vrtca pri otrokovem razvoju
 • že oblikovanemu gradivu doda romsko/slovensko besedilo
 • opiše, kako sodeluje/komunicira pri vzgojnem delovanju, racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spodbuja zdrav življenjski slog
 • ovrednoti, utemelji in pripravi poročilo o izvedeni aktivnosti
sodeluje pri delu z otroki v osnovni šoli
 • komunicira v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • pri pouku in drugih šolskih dejavnostih pomaga učencem pri premagovanju jezikovnih in drugih ovir
 • navaja učence na opravljanje domačih nalog in jim po potrebi pomaga
 • ugotavlja potrebe otrok v zvezi z njihovim vključevanjem v šolsko okolje in jim v sodelovanju s starši in strokovnimi delavci šole pri tem pomaga  
 • spodbuja vključevanje in aktivno sodelovanje romskih učencev pri pouku
 • s strokovnimi delavci sodeluje pri reševanju vzgojnih odstopanj romskih otrok
 • sodeluje pri izdelavi dvojezičnih obvestil, vabil, gradiv ipd.
 • sodeluje pri vključevanju romske kulture v šoli
 • spodbuja otroke k aktivnemu vključevanju in sodelovanju na prireditvah, dnevih dejavnosti, v šolah v naravi in ob drugih dejavnostih v organizaciji šole ter pri tem sodeluje
 • sodeluje pri pripravi in organiziranju počitniških dejavnosti v okviru šole
 • sodeluje pri pripravi in izvedbi različnih aktivnosti v romskem naselju
 • razvija otrokove učne in delovne navade
 • spodbuja otroke na vsakodnevno izvajanje osebne higiene
 • navaja otroke na namensko uporabo materialov, šolskih potrebščin in odnosa do lastne in tuje lastnine (npr. razvija skrb za šolske potrebščine in pripomočke za delo ter odgovornost zanje)
 • obvlada različne oblike komuniciranja in jih ustrezno uporablja
 • pozna ureditev osnovnošolskega izobraževalnega sistema
 • upošteva pravila hišnega reda in razume aktivnosti vzgojnega načrta šole
 • uredi prostor za različne dejavnosti v šoli
 • razume pomen in namen različnih oblik dejavnosti, izvajanih v okviru šole
Izvede aktivnost v osnovni šoli (po izboru komisije):
 • načrtuje aktivnost in pripravi prostor  
 • pripravi in uporabi učna sredstva, gradiva in pripomočke ter opiše njihovo vlogo v vzgojno-učnem procesu
 • opiše svojo vlogo v timu s sodelavci
 • spodbuja multikulturnost/različnost, sožitje in premaguje predsodke
 • opiše kako bi učence spodbujal k aktivnemu vključevanju
 • predstavi pomen in vlogo šole pri razvoju otroka
 • že oblikovanemu gradivu doda romsko/slovensko besedilo
 • opiše, kako sodeluje/komunicira pri vzgojnem delovanju
 • predstavi, kako zagotavlja kakovost opravljene naloge/aktivnosti
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spodbuja zdrav življenjski slog
 • ovrednoti, utemelji in pripravi poročilo o izvedeni aktivnosti v šoli

Opiše, kako pomaga otrokom pri (domači) nalogi
 • prebere nalogo, jo razloži in reši
 • opiše svojo vlogo pri učenčevi učni pomoči
 • našteje in na kratko opiše korake učnega procesa
 • opiše pomen in cilje (domačega) učenja in (domačih) nalog
 • našteje in razloži pomen prostočasnih aktivnosti
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spodbuja zdrav življenjski slog
 • ovrednoti, utemelji in pripravi poročilo o izvedeni aktivnosti v šoli
 • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
 • zagotavlja kakovost izvedbe

Predstavi dneve dejavnosti v šoli
 • našteje dneve dejavnosti v šoli
 • za eno od njih opiše potek/način motiviranja romskih učencev za udeležbo in pri tem upošteva in spodbuja pomen multikulturnosti
 • opiše svojo vlogo pri spodbujanju učencev za udeležbo
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spodbuja zdrav življenjski slog
 • pripravi poročilo o izvedenem dnevu dejavnosti
 • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
sodeluje z romskimi starši in z otrokovimi skrbniki
 • pomaga staršem oz. skrbnikom in strokovnim delavcem šole/vrtca pri komunikaciji
 • komunicira s starši oz. skrbniki v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja romske starše oz. skrbnike k sodelovanju s šolo/z vrtcem
 • motivira otroke in starše oz. skrbnike za redno prihajanje otrok v vrtec/šolo
 • spodbuja načrtno  vzgojo in izobraževanje za nadaljnje življenje in pridobitev poklica
 • motivira starše oz. skrbnike, da se udeležujejo organiziranih vrtčevskih/šolskih dejavnosti
 • sodeluje pri pripravi srečanj za starše oz. skrbnike
 • sodeluje pri seznanjanju staršev o dogajanjih v šoli in jim posreduje informacije, potrebne za medsebojno sodelovanje
 • pridobljena mnenja in predloge staršev oz. skrbnikov posreduje strokovnim delavcem šole/vrtca
 • pomaga pri osveščanju staršev o pomenu zdravega življenjskega sloga
 • starše seznanja s pomenom domačega učenja za napredek otrok pri šolskem delu
 • po potrebi nudi pomoč staršem oz. skrbnikom in otrokom pri vključevanju v aktivnosti različnih organizacij
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in romskem jeziku/dialektu
 • spodbuja starše, da navajajo otroke na učenje doma
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
 • razume pomen prostočasnih aktivnosti za razvijanje zdravega življenjskega sloga
Opiše komunikacijo z otrokovimi starši oz. s skrbniki in šolo
 • prebere vabilo in ga predstavi
 • v romskem jeziku/dialektu pove, kako bi starše oz. skrbnike romskih otrok motiviral za udeležbo in jim predstavi dnevni red
 • predstavi pomen udeležbe na roditeljskih idr. sestankih
 • opiše načine komunikacije z otrokovimi starši oz. s skrbniki in šolo
 • pregleda in predstavi nekaj pravil šolskega reda
 • našteje in pripravi pisne informacije, ki jih potrebujejo otrokovi starši oz. skrbniki (npr. ob vstopu otroka v šolo, obvestila ob dnevih dejavnosti …)
 • pove, katere informacije iz romskega okolja bi prenesel strokovnim delavcem šole oz. vrtca
 • naredi nabor vsebin, ki jih je po njegovem mnenju potrebno prenesti romskim staršem (predavanje za starše, pogovori ipd.)
 • pripravi in pove pomen zabeležke o pogovoru z otrokovimi starši ali obisku romske družine v naselju
 • pripravi načrt izvedbe prostočasnih dejavnosti v naselju
 • predstavi možnosti uporabe sodobne informacijsko- komunikacijske tehnologije
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
 • spodbuja zdrav življenjski slog

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava Republike Slovenije (65. člen).
 • Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07).
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
 • Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
 • Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K).
 • Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – ZIO-1).
 • Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017?2021 (področje izobraževanja).
 • Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v RS (2004, dopolnjena v 2011).
 • Štrukelj, Pavla: Tisočletne podobe nemirnih nomadov ? Zgodovina in kultura Romov v Sloveniji. Družina, Ljubljana, 2004.
 • Evropa, Slovenija in Romi: zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2002.
 • Bohte, Irena in Žagar, Nada (ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje (UVRVI) – zbornik projekta. ZIK Črnomelj, Črnomelj, 2011.
 • Brezovar, Darja in Gašperšič, Marjeta (ur.): Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II (UVRVI II) – zbornik projekta. Ljudska univerza Kočevje, Kočevje, 2012.
 • Baranja, Samanta: Amari čhib/Naš jezik - Slovnica prekmurske romščine. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2013.
 • Romani čhib II = Romski jezik II. Zveza Romov Slovenije, Murska Sobota, , 2006.
 • Jager, Jerneja in Baranja, Samanta: Katalog literature, ki prispeva k jezikovnemu razvoju otrok Romov. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2015.  
 • Periodične publikacije in mediji:
­-romski radio Romic
­-časopis Romano Them (Zveza Romov Slovenije)
-romska radijska oddaja Naše poti (Radio Slovenija)
­-romska televizijska oddaja So vakeres?/Kaj govoriš? (RTV SLO)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Meta Gašperšič, Razvojno-izobraževalni center NM
 • Jasna Ignjatič, OŠ Bršljin
 • Irena Fišter, OŠ Bršljin
 • dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo
 • mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo, OE NM
 • Alenka Pavlovec, MŠŠ
 • dr. Vera Klopčič, Inštitut za narodnostna vprašanja
 • Mitja Bulič,
 • dr. Tatjana Vonta, Pedagoški Inštitut
 • dr. Suzana Čurin, Ministrstvo za kulturo
 • mag. Irena Hlača, OŠ Šmihel
 • Nada Krašovec-Klančar, CSD Metlika
 • Alan Jurakovič, Pomurski zavod za izobraževanje in raziskave Murska Sobota
 • Goran Serec, RRA Mura
 • Petar Brezić, SPTŠ Murska Sobota
 • Ludvik Sukič, SPTŠ Murska Sobota
 • Jožef Škalič, OŠ Kuzma
 • Drago Šiftar, Mestna občina Murska Sobota
 • mag. Nada Žagar, ZIK Črnomelj
 • Anton Hudorovac, R. S. Črnomelj
 • Danica Ošlaj, MDDSZ
 • Maja Vižin, Urad vlade RS za narodnosti
 • Tjaša Plohl, Urad vlade RS za narodnosti

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Barbara Velkov, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Dženi Rostohar, OŠ Leskovec pri Krškem
 • Barbara Kejžar, CŠOD
 • Milena Petek, CŠOD
 • Lilijana Štefanič, Občina Kočevje
 • Darja Brezovar, OŠ Bršljin
 • Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word