tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 604-8/2012/5
Nasledniki:
- Upravljalec/upravljavka scenskih elementov in naprav 6373303011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka scenskih elementov in naprav 0167763011

Klasius-P16

Umetnost, drugo (0219)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1.    Strokovna znanja in spretnosti
Glej poklicni standard Upravljalec/ka scenskih elementov in naprav: 01677630 in točko 11 tega kataloga.

2.2.    Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Najmanj dokončana osnovna šola in
 • dokazila o udeležbi pri vsaj desetih različnih scenografijah kot upravljalec scenskih elementov in naprav (kandidat kot dokazilo predloži vsaj tri načrte za srednje zahtevne scenografije, pri katerih je sodeloval).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • priprava delovnega okolja za potrebe projekta,
 • natančnost in doslednost pri izvajanju projekta,
 • obvladovanje zaporedja opravil,
 • racionalna raba materiala, energije in časa.

Izločilna merila:
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • neobvladovanje zaporedja opravil,
 • neskladnost izvedbe z načrtom.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:       
   
Področje ocenjevanja
Delež  (%)
Načrtovanje in priprava10
Zagovor in obvladovanje strokovnoteoretičnih znanj60
Izvedba30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n. (3119)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Delovno orodje: vrtalni stroj, žaga, lisičji rep ali lokarica, kladivo, klešče, karabini, selotejpi, vijaki, sponkarica,
  • delovna naprava: naprava za meglo.


 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:
  • imata največ dva člana poklicno izobrazbo tehnične smeri in vsaj 7 let delovnih izkušenj na področju scenske tehnike,
  • ima najmanj en član vsaj srednjo strokovno izobrazbo tehnične smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju scenske tehnike.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja s scenskimi elementi in skrbi za njihovo hranjenje
 • seznani se s tehničnim vidikom izvedbe scenske produkcije (montaža in demontaža scenografije, prenos elementov itd.)
 • ogleda si prizorišče
 • prouči načrt prizorišča v timu s sodelavci in z vodjo skupine
 • predlaga in izvede izboljšave prizorišča za izvedbo produkcije
 • postavlja in podira sceno ter montira različne scenske elemente
 • spreminja sceno in scenske elemente med potekom vaj in predstav ob upoštevanju scenografske zasnove in morebitnih režijskih napotkov
 • izvaja scenske spremembe po navodilih režiserja in scenografa
 • skrbi za primerno skladiščenje scenskih elementov in opreme za potrebe ponovitve predstave
 • zaščiti scenske elemente pred škodljivimi zunanjimi vplivi (prah, vlaga, svetloba, temperatura, zajedavci itd.)
 • je stalno prisoten na prireditvah in intervenira med potekom prireditve (v zvezi s scenografijo) ob nepredvidenih situacijah
 • na režijskih in tehničnih vajah vadi spreminjanje scene, konkretno upravljanje s scenskimi elementi, z vlaki in drugimi različnimi odrskimi napravami v skladu z napotki režiserja, kadar je viden ali neviden na sceni
 • izvaja dela in opravila, pri katerih je viden na odru na režiran način

 • pozna osnovne značilnosti glavnih umetniških zvrsti
 • pozna tehnične zakonitosti scenskega dela produkcije
 • pozna tehnologijo različnih scenskih materialov (lesa, kovin, stekla, pleksi, tekstila)
 • obvlada montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • obvlada celotno manipulacijo s scenskimi elementi v konkretni produkciji skladno z režijskim konceptom
 • pozna postopke hranjenja scenskih elementov in naprav
 • obvlada gibanje v prostoru
 • obvladuje delo v stresnih situacijah
Prikaže, obrazloži in utemelji način upravljanja s scenskimi elementi:
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine
 • razloži tehnični potek izvedbe konkretne scenske produkcije
 • predstavi tehnične značilnosti prizorišča
 • praktično prikaže montažo ali demontažo posameznih segmentov scenskih elementov ali pokaže obvladovanje konkretne veščine, potrebne za montažo ali demontažo določene scenografije
 • predstavi tehnične probleme postavitve konkretne scenografije na konkretnem prizorišču
 • utemelji tehnični potek sprememb scenografije v konkretni produkciji
 • predstavi scenske spremembe v konkretnih projektih, ki se izvajajo po navodilih režiserja in scenografa
 • opiše postopke ravnanja ob različnih možnih nepredvidenih situacijah med prireditvijo
 • predloži potrdilo režiserja, scenografa ali vodje tehnike o sodelovanju v konkretnih projektih in opiše tiste postopke v konkretnih projektih, ki jih je bilo treba vaditi
 • izvede posamezno konkretno scensko operacijo glede na režijski napotek
 • predstavi postopek nastanka scenografije od zamisli do postavitve na prizorišču
 • predloži izkaz režiserja, scenografa ali vodje tehnike o obvladovanju manipulacije s scenskimi elementi v konkretnih projektih
 • utemelji varnostni in vodstveni vidik upravljanja s scenskimi elementi
 • utemelji etični vidik komunikacije z igralci
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine
Predstavi in utemelji pomen hranjenja scenskih elementov:
 • utemelji osnovne postopke skladiščenja (ravnanja in načina hranjenja) različnih materialov in scenskih naprav
 • predstavi tehnološke značilnosti posameznih materialov, ki so pomembne za delo s scenografijo (ravnanje z njimi, hranjenje, tehnološke prednosti in slabosti)
 • predstavi načine daljšega hranjenja scenskih elementov in naprav
 • predstavi materiale, ki so posebej občutljivi, in načine njihove zaščite
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine
upravlja scenske naprave
 • seznani se in upošteva terminski plan ter sprotne spremembe
 • upravlja z odrskimi vlaki vključno z računalniško vodenimi
 • dela z odrskimi napravami po napotkih scenografa in režiserja
 • vadi upravljanje z vlaki in odrskimi napravami v okviru konkretnega uprizoritvenega koncepta
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pomaga pri vzdrževanju odrskih naprav
 • intervenira ob zahtevah inspicienta med potekom predstave

 • pozna sistem odrskih vlakov in pogrezal ter tehnike upravljanja z njimi
 • pozna različne naprave, ki se uporabljajo na sceni (naprava za meglo, veter, različna vozila ipd.)
 • pozna in obvlada tehnični vidik upravljanja z odrskimi napravami, tudi z računalniško vodenimi, v okviru uprizoritvenega koncepta
 • obvlada gibanje v prostoru
Predstavi, utemelji in prikaže upravljanje s scenskimi napravami:
 • razloži pomen odrskih in scenskih naprav, ki se uporabljajo pri predstavah
 • razloži, kako se uporabljajo scenski vlaki
 • pove, kakšen je pomen in uporaba ročnih vlakov, elektro vlakov, lučnih vlakov in točkovnih vlakov
 • predstavi način delovanja odrskih pogrezal in dvigal
 • utemelji pomen pravilnega in varnega obešanja bremen na vlake (tudi živega bremena)
 • predstavi, kako delujejo scenski vlaki, če so vodeni preko računalnika,
 • predstavi, kako delujejo dvižne naprave v pododerju in na kaj moramo biti pozorni,
 • razloži, katera so še razna ročna orodja in kako se uporabljajo
 • predstavi način delovanja raznih elektro strojnih in ročnih naprav ter rokovanje z njimi
 • praktično prikaže delovanje stroja za meglo
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
 • utemelji organizacijski vidik upravljanja z napravami
 • utemelji vodstveni vidik upravljanja z napravami
 • utemelji varnostni vidik upravljanja z napravami
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
postavlja scenske elemente v spremenjenih prostorskih pogojih in sodeluje pri transportu
 • postavitev scene prilagodi pogojem novega prizorišča
 • pripravi scenske elemente in naprave za transport, kadar gre ekipa na gostovanje
 • izvaja demontažo, nakladanje in razkladanje scenskih elementov in naprav za potrebe gostovanj
 • izvaja postavitev scenskih elementov in naprav na gostovanju
 • izvaja postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport
 • izvaja montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • zagotavlja, da so vsi potrebni elementi za izvedbo predstave prepeljani na novo prizorišče in vrnjeni v matično gledališče

 • obvlada postopke priprave scenskih elementov in naprav za varen transport in njihovo vrnitev v matično gledališče
 • obvlada montažo in demontažo lesenih, kovinskih in kombiniranih konstrukcij
 • zna prilagoditi postavitev scenskih elementov skladno z zmožnostmi prizorišča na gostovanju
Postavlja scenske elemente v spremenjenem prostoru:
 • načrtuje in organizira delo
 • praktično prikaže montažo ali demontažo standardnega scenskega elementa ali scenskega elementa iz konkretne scenografije
 • predstavi način postavitve konkretne znane scenografije v večjem ali manjšem prostoru
 • obrazloži pomen timskega dela in komunikacije s člani skupine in z drugimi sodelavci
Predstavi svojo vlogo sodelovanja pri transportu:
 • opiše postopke priprave scenskih elementov iz različnih materialov za varen transport
 • praktično pripravi standardni scenski element ali element iz konkretne scenografije za varen transport
 • utemelji organizacijski vidik izvedbe transporta
 • utemelji vodstveni vidik izvedbe transporta
 • utemelji varnostni vidik transporta
 • utemelji pomen uporabe delovnozaščitnih sredstev v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Walter Unruf: Theatertechnik. Fachkunde und Vorschriftensammlung; Klassing & o. 1969
 • Bruno Groessel: Bühnentechnik: Mechanische Einrichtungen; Oldenburg Industrieverlag 2007
 • Walter Unruf: ABC der Theatertechnik; Marhold 1950
 • Paul Carter:  The Backstage Handbook; Broadway Press 1988
 • Jay O. Glerum: Stage Rigging Handbook; Southern Illinois University Press; 2nd edition 1997

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Borut Smrekar, SLG Celje
 • Miran Pilko, SLG Celje
 • Andrej Kovačič, SNG Nova Gorica
 • Marijana Jaklič Klanšek, MGL - Mestno gledališče ljubljansko
 • Ivan Pal, SNG Opera in balet
 • Mojca Jan Zoran

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word