tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 24.05.2018 , Ur.l. 604-8/2012/7-8
Predhodniki:
- Osvetljevalec/osvetljevalka 2130.009.5.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Osvetljevalec/osvetljevalka 0075157011

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije

SOK 5, EOK 4

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Osvetljevalec/osvetljevalka: 00751570 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
  • Najmanj osnovnošolska izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali  
  • najmanj srednja poklicna izobrazba elektrosmeri ali druga poklicna izobrazba druge tehnične smeri z 2-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave,
  • kandidat/ka lahko namesto zahtevanih let delovnih izkušenj  le-te dokazuje tudi z objektivnimi dokazili o sodelovanju pri najmanj petih uprizoritvenih in/ali AV- projektih kot osvetljevalec/ka (navedba v gledališkem listu, navedba v javni objavi, navedba v špici oddaje/filma/TV-prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/ke, tehnične vodje, odgovorne osebe …). Projekti ne smejo biti starejši od petih let.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.
4.2. NAČIN PREVERJANJA
  • Praktično preverjanje in zagovor

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Načrtovanje

načrtovanje in priprava na delo (priprava kandidata, priprava delovnih sredstev, naprav, pripomočkov, prostora)

20

Izvedba

natančnost in doslednost pri izvajanju postopkov osvetljevanja

60

skladnost izvedbe z načrtom

obvladovanje določenega zaporedja opravil

upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

Dokumentacija

celovitost in preglednost dokumentacije

10

Zagovor

strokovna utemeljitev izvedbe praktične  naloge

10

Izločilna merila

  • neupoštevanje zakonitosti o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
  • neobvladovanje zaporedja opravil
  • neskladnost izvedbe z načrtom
  • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  • Materialni pogoji Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.
    • Oseba za tehnično podporo
    • Ustrezen prostor s postavljeno sceno in možnostjo montaže reflektorjev. Velikost prostora je vsaj 4 x 6 m in višine 3,5 m. Inštalacijski in pritrditveni material pa je naslednji:
    • tip svetila: spotlight, ciklorama, openface, compact spotlight ipd.
    • pribor in prenosni kompleti: objemke, klešče, roke, zaslonke, filtrske folije, nosilne in varovalne jeklene vrvi, pomožne dvigalne naprave in lestve, transportni vozički
    • stativi: lahki (nosilnost 2–10 kg, višina 1,2–3 m)
    • energetika: kabli različnih presekov in materialov, razdelilne omarice, števci električne energije, močnostni regulatorji
    • krmilne naprave: krmilne konzole, krmilni kabli
    Ko bo preizkus znanja v prostorih, kjer so reflektorji montirani na gridu (TV studio) ali kako drugače pritrjeni na določena mesta (CD, Drama …), se uporabi obstoječe postavitve.

  • Kadrovski pogoji
    Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

    Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:
    • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali opravljen NPK Oblikovalec/ka osvetljave,
    • dva člana najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali opravljen NPK Osvetljevalec/ka in 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na projekt vezane načrte
  • seznani se z (prebere) vsebino projekta
  • pozna tehnološke zakonitosti projekta
  • seznani se z načrtom postavitve luči
  • ogleda si prizorišče in se seznani z načrtom prizorišča
  • preverja možnosti izvedbe elektroenergetskih namestitev(priklopov) glede na načrt
  • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
  • Seznani se s projektom osvetljave:
  • prebere vsebino projekta
  • prouči in opiše dani načrt postavitve luči
  • prouči in opiše načrt elektroenergetskih inštalacij
  • ogleda si načrt prizorišča
  • našteje in na kratko predstavi predpise, pravilnike in zakonodajo o elektroenergetiki, ki jih mora pri dani nalogi upoštevati
  • predstavi načine komunikacije z avtorjem načrta postavitve osvetljave

prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave
  • seznani se s terminskim delovnim načrtom
  • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev in ostale opreme  
  • pripravi reflektorje in ostalo opremo
  • skrbi za pravilno sosledje del
  • prilagodi način in tempo dela
  • pozna osnove projektnega dela
  • Pripravi delovna sredstva in delovno okolje:
  • seznani se z dano vsebino projekta in načrtom osvetljave
  • pregleda in izbere reflektorje in ostalo opremo, potrebno za osvetlitev (kabli, pritrditveni material idr.) in izbor utemelji
  • pripravi spisek opreme in ostalo delovno dokumentacijo
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva standarde kakovosti
  • predstavi svojo vlogo v timskem delu osvetljave
  • racionalno rabi energijo, material in čas

sodeluje pri zapisu lučne slike
  • izvaja operativna dela na lučni mizi po navodilih oblikovalca osvetljave
  • statira na odru ob zapisovanju svetlobnih slik
  • uporablja računalniške programe za simulacijo osvetlitve
  • pozna osnove operativnega dela na lučni mizi
  • pozna osnovne značilnosti psihologije barv
  • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
  • pozna osnove optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
  • pozna osnove gledaliških umetnosti
  • pozna osnove fotografije in filma
  • pozna osnove scenografije
  • pozna osnove računalniških programov za simulacijo osvetlitve
  • Izvede zapis lučne slike:
  • seznani se z danim načrtom osvetljave
  • izvede osnovna operativna dela na lučni mizi
  • izbere jakosti reflektorjev, zapisane lučne slike in izbor utemelji
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • predstavi načine in vsebino komunikacije s sodelavci in z ostalo ekipo osvetljave
  • pripravi poročilo o svojem delu in ga predstavi

izvede montažo in usmeritev reflektorjev
  • obvlada tehniko montaže reflektorjev
  • obvlada elektroenergetske povezave in namestitve, predpise in zakonodajo
  • pozna osnove elektrotehnike
  • zna brati namestitvene sheme
  • izvaja vsa dela pri montaži reflektorjev po navodilih oblikovalca osvetljave
  • izvaja dela v zvezi s priklopom na vir napajanja
  • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
  • usmerja reflektorje
  • zapiše usmeritve reflektorjev
  • obvlada vrste efektov
  • naredi seznam vseh učinkov, ki so bili uporabljeni, in poskrbi, da so na voljo pri ponovitvah
  • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
  • obvlada načine zapisov usmeritve reflektorjev
  • Izvede montažo in priklop reflektorjev:
  • seznani se z danim načrtom osvetljave
  • pregleda opremo za osvetljavo
  • pritrdi reflektorje na pritrdila, ki so na voljo (stativ, objemke, vlak, gride idr.)
  • predlaga možne izboljšave in jih utemelji
  • izvede varovanje reflektorjev pred padcem
  • upošteva oddaljenost od gorljivih materialov
  • izvede priklop na vir napajanja: preveri električne moči med virom napajanja in močjo uporabnika, upošteva presek vodnikov glede na moč in oddaljenost uporabnika
  • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
  • usmeri reflektorje ter določi širino in omejitev snopa
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva standarde kakovosti
  • komunicira in sodeluje z ekipo oz. predstavi način komunikacije z ostalimi člani ekipe osvetljave idr. sodelavci
  • pripravi poročilo o svojem delu (montaži) in ga predstavi

12. Literatura, strokovno gradivo

  • Rački, Tone: VEŠČINA LIKOVNE KOMPOZICIJE, Naslov uredništva: JSKD, Štefanova 5, Ljubljana, ISBN 961-6141-26-0.
  • Tanhofer, Nikola: O BOJI, Naslov uredništva: Akademija dramske umjetnosti – Zagreb; dopolnil in priredil Silvestar Kolbas, ISBN 953-97568-1-2 ( Akademija).
  • Canon (1992), TV Optics II, The Canon guide book of optics for television system. Broadcast equipment group, Canon Inc.
  • Engdahl, T.: (2000), Light dimmer circuits, http://www.epanorama.net/documents/lights/lightdimmer.html. Internet Web Site (10. 08. 2004).
  • McCool, M. D. (2002), CS788: High Performance Image Synthesis: Radiometry, photometry and colour. University of Waterloo, Canada., http://www.cgl.uwaterloo.ca/~mmccool/cs788/index.html
  • Podlipnik, P. (1978), Svetlobnotehnični priročnik, Maribor, Elektrokovina.
  • Ryer, A. (1998), Light measurement handbook. International Light. http://www.int-light.com/handbook/Internet Web Site (13. 03. 2003).
  • SIST EN 60204-1 Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1 del: Splošne zahteve. Slovenski inštitut za standardizacijo.
  • SIST EN 60598-1 Svetilke 1. del: Splošne zahteve in preizkusi. Slovenski inštitut za standardizacijo.
  • SIST EN 60598-2-17 Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih, filmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja uporaba). Slovenski inštitut za standardizacijo.
  • Strand Lighting (1994), Equipment testing for electrical safety, Fact sheet. www.strandarchive.co.uk/lanterns/equiptest.pdf. Internet Web Site (3. 3. 2003).
  • Strand Lighting, Lighting for television, An eight part guide. Rank Strand Limited.
  • Strnad, J. (2004), Svetloba in oko. Elektrotehniška revija, 1/2004, 48–52.
  • Vidmar, M. (2000), Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri priključevanju mobilnih enot. Fraktalov izobraževalni center.
  • Whittaker, R. (2003), Television Production, A Comprehensive Online Cybertext in Studio and Field Production. http://www.cybercollege.org/ Internet Web Site (3. 3. 2003).
  • Williams, B. (1999), Stage Lighting Design. http://www.mts.net/~william5/sld.htm. Internet Web Site (3. 3. 2003).
  • Wart, P., Bermingham, A., Whery, C. (2003), Multiskilling for Television Production, Focal Press.
  • Millerson, G., Lighting for TV and film.
  • Carlson, J., Profesional lighting handbook.
  • Brown, B., Motion picture and video lighting.
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
  • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005).
  • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005).
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 73/2005).
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 39/2005).
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 39/2005).
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004).
  • Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 73/03).
  • Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 57/03).
  • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/2003 - popravek).
  • Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/2000).
  • Odredba o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/2000 in 57/2000).
  • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000).
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 73/2005).
  • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005).
  • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005).
  • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992).
  • Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/1984, 18/1987, 35/1988).
  • Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/1988).
  • Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/1971).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Janez Strojan, RTV Slovenija
  • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
  • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
  • Iztok Vadnjal, SNG Drama
  • Drago Jarič, Viba Film
  • Ida Srebotnik, ŠC PET
  • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
  • Darko Hribar, CPI
Koordinacija pri pripravi kataloga:
  • mag. Barbara Velkov, CPI
14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Jasmin Šehić, SNG Opera in balet Ljubljana
  • Andrej Fister, Viba Film
  • Boštjan Kerčmar, Viba Film
  • Tomaž Premzl, SNG MB
  • Zoran Najdenov, CD
  • Miha Hrovat, son: DA
  • Bojan Lenart, TV Slovenija
  • Janez Strojan, član komisije za NPK
  • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
  • Klavdija Zupan, dramaturginja
  • Dr. Peter Purg, UNG
  • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi revizije kataloga:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word