tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 28.01.2019 , Ur.l. 67/24.8.2009
Nasledniki:
- Klekljar/klekljarica 4251427011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

klekljar/ klekljarica 00301141

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Klekljar / klekljarica in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • končana osnovna šola
 • kandidat predhodno pripravi zbirno mapo klekljanih čipk, ki vsebuje: kitico, ažur, žagice ali stolpičke, ozki ali slepi ris, široki ris z ovinki, vogali in polnitvami, rogljičke in izpeljanke, sukani ris z ovinki in vogali, predeljeni ris, polpremet z ovinki in vogali, rožico iz kitic, ribice, žabice, štručke, male smrekice, sukane slince, mizice, satovje, pajke, idrijski ris z ovinki, vogali, dvojnim sukanjem, idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom, tulipane, kantu rožico, slince, luknjice v risu, rožico s kitico, cvetko, franže, verižico v širokem risu, prečkanje risov ali polpremetov, združevanje risov in polpremetov, delitev risov in polpremetov, dodajanje in odvzemanje parov v risu in polpremetu, ovinke s puščanjem in posnemanjem parov, nasnutke in zaključke na zanke, reliefne nasnutke in zaključke

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno uporabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil o varnosti pri delu
 • način izražanja, pri katerem se preverja predvsem strokovne izraze, opis zgodovinsko-etnološkega pomena čipke oz. izdelka kandidata

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu
 • neskladnost izvedbe naloge z vzorcem za klekljanje
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja Delež  (%)
Izvedba 80
Ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

DRUGI POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAEIN DELA (74)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Pogoje preverjanja se prilagodi osebi s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Ustrezno osvetljen prostor
  • Miza, visoka 70 cm, po višini nastavljiv stol, klekljarski pribor in pripomočki za klekljanje
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • en član komisije najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju klekljanja
  • dva člana komisije najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju klekljanja
  • najmanj en član komisije certifikat poklicne kvalifikacije čipkar/čipkarica oziroma klekljar/klekljarica in 5 let delovnih izkušenj na področju klekljanja
  • vsak član komisije dokazila o rednem strokovnem izpopolnjevanju s področja klekljanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Klekljanje čipk
 • obvlada izdelovanje klekljanjih čipk: kitica, ažur, žagice ali stolpički, ozki ali slepi ris, široki ris z ovinki, vogali in polnitvami, rogljičke in izpeljanke, sukani ris z ovinki in vogali, predeljeni ris, polpremet z ovinki in vogali, rožica iz kitic, ribice, žabice, štručke, male smrekice, sukane slince, mizice, satovje, pajki, idrijski ris z ovinki, vogali, dvojnim sukanjem, idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom, tulipani, kantu rožica, slince, luknjice v risu, rožica s kitico, cvetka, franže, verižica v širokem risu, prečkanje risov ali polpremetov, združevanje risov in polpremetov, delitev risov in polpremetov, dodajanje in odvzemanje parov v risu in polpremetu, ovinki s puščanjem in posnemanjem parov, nasnutki in zaključki na zanke, reliefni nasnutki in zaključki
 • pozna temelje slovenske kulturne zgodovine in se zaveda pomena kulturne dediščine na področju klekljanja
 • kandidat izdela klekljane čipke: kitico, ažur, žagice ali stolpičke, ozki ali slepi ris, široki ris z ovinki, vogali in polnitvami, rogljičke in izpeljanke, sukani ris z ovinki in vogali, predeljeni ris, polpremet z ovinki in vogali, rožico iz kitic, ribice, žabice, štručke, male smrekice, sukane slince, mizice, satovje, pajke, idrijski ris z ovinki, vogali, dvojnim sukanjem, idrijski ris v kombinaciji s sukanim risom in polpremetom, tulipane, kantu rožico, slince, luknjice v risu, rožico s kitico, cvetko, franže, verižico v širokem risu, prečkanje risov ali polpremetov, združevanje risov in polpremetov, delitev risov in polpremetov, dodajanje in odvzemanje parov v risu in polpremetu, ovinke s puščanjem in posnemanjem parov, nasnutke in zaključke na zanke, reliefne nasnutke in zaključke
 • kandidat predstavi načine uporabe čipk v preteklosti na Slovenskem
Odpenjanje čipk
 • odpne izdelane čipke
 • izdelano čipko odpne z vzorca
Vzdrževanje čipk
 • pozna načine vzdrževanja čipk
 • opiše načine vzdrževanja čipk

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Katica Poljanec in drugi: Klekljanje 1. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1995
 • Katica Poljanec in drugi: Kleklajnje 2. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1997
 • Katica Poljanec in drugi: Klekljanje 3. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana 1998
 • Irma Pervanja, Maja Svetlik: Idrijska čipka. Hekure, Ljubljana 2001
 • Bridget M. Cook, Metka Tratnik: Idrija Lace. Bridget M. Cook Publishing, Cambridge 1999
 • Conserving and progress of hand made bobbin lace in Slovak and European region (Ohranjanje in razvoj klekljanje čipke na Slovaškem in v Evropi), SOCRATES programme. Prešov 2000.
 • Metka Tratnik (uredila): Uporaba klekljarske tradicije v turizmu in evropski politiki zaposlovanja, projekt Leonardo da Vinci. Hekure, Ljubljana 2001.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • Stana Frelih, Čipkarska šola Idrija
 • Aleksandra Pelhan, Čipkarska šola Idrija
 • Maja Svetlik, Čipkarska šola Idrija

Koordinator: Bojana Sever, Center RS za poklicno izobraževanje

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS

Koordinator: Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word