tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2017 , Ur.l. 604-19/2010/26
Nasledniki:
-
- Varnostnik/varnostnica 4408258011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostnik/varnostnica 0010772011

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Varnostnik / varnostnica 08436260 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika / varnostnice, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa.
 • Končana osnovna šola
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika / varnostnico v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut) in praktično ter ustno z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pravilno ocenjevanje okoliščin in stopnje nevarnosti ter ločevanje med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom,
 • zakonitost, pravilnost, spretnost in zanesljivost uporabe ukrepov in dolžnosti varnostnika pri izvajanju varnostnih postopkov,
 • poznavanje zakonitosti in pravilnosti hrambe strelnega orožja,
 • upoštevanje navodil za delo in načrtov varovanja,
 • upoštevanje zakonitosti in pravilnosti postopkov z osebami in spoštovanje človekovih pravic,
 • učinkovitost pri gašenju začetnih požarov, ukrepanju na objektu in evakuaciji ljudi,
 • pravilnost zavarovanja in morebitnega spreminjanja kraja dogodka in sledov na kraju,
 • pravilnost nudenja osnovne prve pomoči poškodovancem in žrtvam,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja v varnostnih postopkih,
 • poznavanje osnov tehničnega varovanja,
 • poznavanje načina in pogojev za naznanitev kaznivih ravnanj,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
 • pravilnost, sistematičnost in jasnost odgovora po pravilih slovenskega jezika,
 • sposobnost prepoznavanja nevarnosti.

 

Izločilna merila:

 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika,
 • nepoznavanje osnov gašenja začetnih požarov,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
 • nepoznavanje razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom,
 • nepoznavanje elementov silobrana in skrajne sile,
 • nepoznavanje načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika,
 • nepoznavanje prvih nujnih ukrepov na kraju kaznivega dejanja.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
pisno preverjanje 20
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba naloge 30
ustni zagovor 40


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.


Praktični in/ali ustni del preizkusa sta ocenjena z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.


Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 %    zahtevanega znanja po katalogu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Varnostnik/varnostnica (5169.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica,
  • neprebojni jopič,
  • blindirano vozilo za prevoz denarja,
  • sredstva za vklepanje,
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja),
  • gasilniki (CO2 in prah ABC),
  • oprema za prvo pomoč (defebrilator, lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja, omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom),
  • potrebna zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij,
  • vzorci osebnih dokumentov
  • vzorci obrazcev, ki jih uporablja varnostnik čuvaj
  • pripomočki za urjenje (gumijast nož, lesena palica, gumijasta pištola, ročni detektor …),
  • naprave in sredstva za tehnično varovanje (detektor požara, detektor gibanja, alarmna centrala).
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanj;
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja;
  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 let delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja varnostna dela in naloge pri varovanju ljudi in premoženja
 • izvaja obhode in varnostno opazuje varovano območje v skladu z načrtom
 • prepozna varnostno ogroženost, požarno nevarnost in preteče škode
 • prepozna sumljiva stanja in spremembe na varovanih območjih, objektih in premoženju
 • uporablja komunikacijska sredstva (prenosne telefone, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo)
 • upravlja sisteme za tehnično varovanje
 • upravlja z napravami in sistemi preskrbe z različnimi vrstami energije
 • primerja kontrolirani tovor s pripadajočo dokumentacijo
 • prepreči vstop oz. dostop k objektom, ki jih varuje
 • reagira na različne nevarnosti in ukrepa v kriznih situacijah
 • pogasi začete požare
 • zavaruje kraj dogodka
 • poskrbi za varnost ljudi na varovanem območju
 • prepozna sledove kaznivih dejanj in jih zna zavarovati
 • obvešča nadrejene, varnostno-nadzorni center, reševalne službe in državne organe
 • poda kazensko ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti in za katera je izvedel pri svojem delu
 • loči kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, na predlog oškodovanca ter na zasebno tožbo


 • pozna ukrepe in druga sredstva varnostnika ter njegove dolžnosti
 • obvlada praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načelo sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka
 • obvlada komunikacijo in postopke z osebami, ki jih najde na varovanem območju ali objektu
 • obvlada rokovanje z različnimi sredstvi in oblikami mehanske zaščite
 • pozna posebnosti območij, ki jih varuje
 • obvlada ukrepe prve pomoči
 • pozna varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna načine vlomov
 • pozna svoje dolžnosti med ogledom kraja dejanja
 • zna komunicirati v kriznih razmerah
 • obvlada agresivne stranke
 • obvlada varovanje v konfliktnih situacijah

V simulirani situaciji izvede obhod objekta v skladu z načrtom

 • upravlja sisteme tehničnega varovanja
 • vklopi oz. izklopi naprave in sisteme preskrbe z različnimi vrstami energije
 • opiše način izklopa instalacij, naprav in sistemov za preskrbo z različnimi vrstami energije
 • poroča o stanju, varnostni ogroženosti in spremembah na varovanih območjih preko komunikacijskih sredstev
 • prepozna znake vlomov in sprememb stanja na objektu
 • beleži frekvenco na kontrolnih točkah
 • razloži požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije
 • loči vrste kaznivih dejanj glede na način njihovega pregona


Opiše osebne pogoje za opravljanje dela varnostnika
 • navede zadržke javnega reda
 • razloži pojem varnostni zadržek in posledice ugotovitve varnostnega zadržka

 

Našteje in v simulirani situaciji prikaže ukrepe in druga sredstva varnostnika ter pojasni njegove dolžnosti

 • opiše ukrepe in opozorila
 • opiše ugotovitev istovetnosti osebe
 • površinsko pregleda vrhnja oblačil, notranjost vozila in prtljago osebe
 • prepreči vstop na varovanega območja ali izstop iz njega ter čas in način omejitve gibanja
 • zahteva od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali red na varovanem območju, da z ogrožanjem takoj preneha ali da zapusti varovano območje
 • zadrži osebo
 • uporabi sredstva za vklepanje
 • uporabi fizično silo in oblike uporabe fizične sile
 • upošteva načelo sorazmernosti
 • ustrezno reagira v pogojih silobrana in ravnanje utemelji
 • pojasni razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem   
 • ter napadom   
 • prepozna kazniva ravnanja
 • pove, kaj je silobran, skrajna sila
 • ve katerih ukrepov varnostnik ne sme uporabiti zoper uradne osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, policije, obrambnih sil in drugih uradnih oseb državnih organov in kdaj
 • preveri kontrolirani tovor glede na dokumentacijo, ki spremlja tovor ali prtljago
 • ustrezno reagira v pogojih silobrana, skrajne sile in grožnje ter ravnanje utemelji
 • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni ali če bi našel nevarne ali sumljive predmete, ter ravnanje utemelji
 • pove, kako se nosi in uporablja službena izkaznica
 • prepozna listine (tovorni  list, dobavnico, dovolilnico za izhod …)

 

V simulirani situaciji izvede ukrep v posameznih varnostnih situacijah

 • pogasi začeti požar z različnimi gasilnimi aparati
 • v simulirani situaciji nudi prvo pomoč in razloži ukrepe, ki jih je potrebno v takšnem primeru izvesti
 • zavaruje kraj in pove, v katerih primerih ga lahko spremeni
 • zavaruje sledove kaznivega dejanja pred uničenjem in   
 • spreminjanjem in utemelji ravnanje
 • pove, kako bi zavaroval ogrožene osebe v določeni varnostni situaciji
 • za opisano situacijo pove, kako in koga bi poklical, kaj bi povedal v obvestilu, ter odgovor utemelji
 • našteje vire požarne ogroženosti
 • opiše možnosti uporabe posnetkov videonadzornega sistema
 • opiše varnostna tveganja, varnostno ogroženost in nevarnosti v simulirani situaciji
 • našteje zaščitna sredstva, ki jih imajo na voljo varnostniki
 • opiše, kakšne so nevarne okoliščine in predmeti
 • našteje nevarnosti, ki izhajajo iz opisane situacije
 • opiše osebno zaščito pred opisano nevarnostjo
 • razvrsti nevarnosti po stopnji ogroženosti za ljudi
 • opiše, kako bi prepoznal nevarne oz. sumljive predmete, in to utemelji

 

Napiše poročilo o delu

 • napiše poročilo o času in stanju na kontrolnih točkah
 • napiše poročilo o delu
 • napiše poročilo o dogodkih
 • napiše poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 • napiše poročilo o primopredaji službe
 • poda kazensko ovadbo pristojnim organom in pove, v katerih primerih jo je varnostnik dolžan podati
izvaja varnostno-receptorska dela
 • vzpostavi prvi stik s stranko
 • sprejema in posreduje sporočila v skladu z informacijskim sistemom matične družbe in naročnika
 • usmerja stranke in daje osnovne informacije po navodilih naročnika ali splošnih navodilih za delo varnostnikov
 • izdaja in sprejema ključe ter vodi ustrezne evidence
 • sprejema pisemske in paketne pošiljke
 • prepozna nevarne predmete in zna ravnati z njimi
 • izvaja nadzor nad vstopom in izstopom na varovano območjem ter vodi evidenco


 • obvlada delo s telefonsko centralo, sprejemanje in prevezovanje klicev

V simulirani situaciji prikaže delo s strankami

 • v simulirani situaciji sprejme in usmeri stranko
 • v simulirani situaciji izpelje postopek ugotavljanja istovetnosti osebe, ki vstopa
 • v simulirani situaciji prepozna nevarne predmete in pove, kako bi ukrepal ob najdbi
 • vpiše dogodke in sporočila v evidence
 • opiše postopek sprejemanja in izdajanja ključev, pisemskih in paketnih pošiljk ter dokumentiranja
 • prepozna dokumente in podatke, ki jih je dolžan varovati
varuje prodajna mesta
 • prepozna varnostno sumljive osebe in okoliščine
 • opozori kupce in zaposlene na preteče in nastajajoče nevarnosti ter škode
 • opravi postopek z osebo v primeru zalotitve pri kaznivem dejanju v skladu z načelom humanosti in osebnega dostojanstva v postopkih
 • strokovno in po zakonskih predpisih zadrži osebe do prihoda policije
 • napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 • varuje prodajno osebje pri zaključevanju blagajn in ga spremlja pri prenosih gotovine v hranišče
 • nadzira izvajanje varnostnih ukrepov zaposlenih
 • nadzira vstop in izstop vozil in oseb s prtljago ter ustrezno ukrepa
 • izvaja varnostne obhode na varnostno pomembnih točkah na prodajnem mestu
 • pozna najpogostejše metode kraj v prodajalnah in obnašanje tatov
 • obvlada uporabo videonadzornih sistemov
 • obvlada metode in taktiko vizualnega nadzora na prodajnem mestu

V simulirani situaciji opravi postopek z osebo, ki jo je zalotil pri kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni dolžnosti

 • vizualno nadzira prostor
 • prepozna sumljivo osebo
 • zadrži osebo
 • napiše zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 • opiše najpogostejše metode kraj v prodajalnah

 

Nadzira prodajno mesto, kupce in prodajno osebje v simulirani situaciji

 • vizualno nadzira prostor
 • prepozna sumljive okoliščine
 • spremi osebo pri prenosu gotovine v hranišče
 • pove, kako bi opozoril kupce in zaposlene na preteče nevarnosti
 • pove, katere so varnostno pomembne točke na prodajnem mestu
 • opiše, kako se varno hrani ključe blagajn
 • pove, kako se pravilno uporablja alarmne naprave
izvaja dela in naloge varovanja in prevoza denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • izbira varnostno optimalno pot za transport glede na prometno, vremensko oziroma varnostno situacijo
 • preventivno pregleda varovano območje in ugotovi nevarnosti
 • prevzema, prenaša, prevaža in oddaja denar ter druge  vrednostne pošiljke
 • varuje ljudi pri prevzemu, prenosu, prevozu in oddaji denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • spremlja in varuje prevoz denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
 • deluje v skladu z veljavnimi predpisi, načrtom transporta in varovanja denarja in vrednostnih pošiljk


 • pozna ukrepe in druga sredstva varnostnika, njegove dolžnosti ter pogoje uporabe strelnega orožja
 • pozna osnove tehnike varne vožnje z osebnim vozilom
 • pozna opremo, sredstva in posebej prirejena prevozna sredstva

Določi pot za transport varovane pošiljke v skladu z naročilom

 • pregleda zemljevid
 • upošteva prometne in hidrometeorološke informacije
 • izbere varnostno optimalno pot za transport v skladu z načrtom
 • opiše možne nevarnosti na varovanem območju
 • v simulirani situaciji nadzira primopredajo varovane pošiljke
 • vizualno nadzira okolico varovanega prostora
 • varuje ljudi, ki jih spremlja - fizično in z uporabo zaščitnih sredstev
 • uporabi ukrepe in druga sredstva varnostnika v simulirani situaciji
 • našteje razmere in okoliščine, v katerih je dopuščeno storiti dejanja v silobranu ali skrajni sili
 • opiše pogoje in način uporabe strelnega orožja
 • opiše varne načine prevzemanja, prenosa, prevoza in predajanja varovane pošiljke
 • vodi predpisano dokumentacijo
 • opiše cestno-prometne predpise v zvezi z prevozi gotovine in drugih denarnih vrednosti
izvaja intervencije
 • seznani se z novimi varovanimi objekti
 • sprejme naročilo za varnostno interveniranje na varovanem območju ali objektu
 • vizualno pregleda širšo okolico varovanega objekta in varovane okolice
 • prepozna splošne nevarnosti na intervencijskih mestih in zna pravilno ukrepati
 • obvešča varnostno-nadzorni center o ukrepih in dogodkih na varovanem območju
 • vklopi in izklopi sisteme tehničnega varovanja
 • zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera
 • prepreči nepooblaščeno vstopanje na zavarovani kraj
 • pozna vlogo operaterja VNC in varnostnika telesnega stražarja v sistemu varovanja
 • pozna osnove tehnike vožnje z intervencijskim vozilom
 • obvlada pristop na varovano območje ob izvajanju varnostne intervencije po intervencijski poti

Varnostno intervenira na varovanem območju ali objektu

 • opiše izvedbo ukrepov pred prihodom na intervencijo
 • opiše način napotitve na intervencijo
 • pregleda okolico intervencijskega mesta in prepozna nevarnosti
 • obvesti varnostno-nadzorni center o dogodkih in ukrepih na intervencijskem mestu
 • zavaruje kraj dogodka
 • opiše prve nujne ukrepe za zagotovitev varnosti,  zdravja in splošne varnosti ljudi in premoženja
 • opiše cestno-prometne predpise v zvezi z izvajanjem intervencije
 • opiše nevarnosti za okolje
 • za določeno situacijo določi nevarnost in potrebne nujne ukrepe
 • našteje osebna zaščitna sredstva
 • pove, kako bi poskrbel za varnost drugih interventov
 • našteje osnovne naloge in pristojnosti VNC in varnostnega osebja
varuje na javnih prireditvah in javnih zbiranjih
 • sodeluje pri postavitvi cestne zapore v skladu z dovoljenjem upravne enote oz. lokalne skupnosti
 • sodeluje z ostalimi organi in službami pri varovanju prireditev
 • pregleda varovano območje (odprt, zaprt prostor) pred začetkom prireditve
 • preveri ustreznost stanja zasilnih izhodov in poti za evakuacijo
 • vizualno nadzira varovano območje in pozna značilnosti vedenja množice na prireditvi
 • prepozna nevarne okoliščine, predmete in požarno ogroženost na varovanem območju
 • skrbi za red in varnost na parkirnem prostoru
 • preprečuje vnos nevarnih predmetov na prireditveni prostor
 • prepreči vstop na varovano območje
 • pregleda značilnosti vstopnice ali vabila
 • sprejme in usmeri obiskovalce in goste na prireditvi v skladu z razporeditvijo prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorjev
 • površinsko pregleda obiskovalce in goste na prireditvi glede na oceno ogroženosti
 • razporeja obiskovalce in goste glede na podatke o  kategoriji udeležencev
 • prepozna nevarne predmete
 • usmerja skupine ljudi pri zasilnih izhodih in v smeri reševanja
 • pravilno ukrepa ob pojavih vandalizma in drugih pojavih nasilja v množici


 • pozna svoje naloge iz načrta varovanja prireditve
 • pozna pristojnosti posameznih organov in služb na prireditvenem prostoru
 • obvlada navodila in ukaze za evakuacijo ob nevarnostih
 • pozna vire požarne ogroženosti
 • pozna sisteme mehanske zaščite in odpiranja zasilnih izhodov
 • pozna pomen cestnih zapor
 • obvlada uporabo detektorjev kovin
 • obvlada komunikacijo z agresivnimi osebami

Opiše načrt varovanja prireditve oziroma svoje naloge in način sodelovanja z drugimi udeleženci varovanja

 • opiše svoje naloge varovanja po načrtu
 • sodeluje z drugimi službami pri varovanju prireditev
 • vzpostavi kontakt z reditelji, gasilci, policisti in drugimi, ki sodelujejo pri varovanju prireditve
 • nudi strokovno pomoč s svojega delovnega področja

 

Pripravi in pregleda prostor, kjer bo potekala prireditev

 • pregleda varovano območje
 • preveri stanje zasilnih izhodov in evakuacijskih poti in opiše stanje
 • pove, kako bi varoval parkirišče, oder in garderobe
 • pove, zakaj so potrebne cestne zapore

 

V simulirani situaciji sprejme in usmeri obiskovalce v skladu z razporeditvijo prostora in zahtevami

 • pregleda vstopnico ali vabilo
 • pregleda obiskovalca ali gosta na prireditvi glede na  oceno ogroženosti
 • uporabi detektor kovin
 • prepozna nevarne predmete in prepove njihov vnos
 • prepreči dostop na prireditveni prostor neupravičeni osebi, oz. jo strokovno zadrži ali odslovi
 • opiše, kako in kam bi usmeril ljudi v nevarnosti

 

Opiše postopek ukrepov ob pojavu vandalizma ali drugih varnostnih problemih ob premikanju množice

 • opiše evakuacijske poti
 • opiše, kako bi ukrepal v primeru nevarnosti za življenje in varnost ljudi
 • opiše uporabo materialno-tehničnih in drugih sredstev za preprečevanje gneče in nevarnih pritiskov na vhodih
 • našteje ukrepe za umirjanje množice
 • razloži ukrepe za preprečitev vdora gledalcev na  
 • prireditveni prostor
 • vizualno nadzira premikanje množice in izvaja potrebne ukrepe za umirjanje množice
 • razloži urejanje mirujočega prometa na prireditvenem prostoru
 • pozna preventivne ukrepe in dejanja v primeru najav nastavitev eksplozivnih sredstev

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju
 • Zakon o orožju
 • Zakon o javnih zbiranjih
 • Kazenski zakonik RS
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Podzakonski predpisi s področja zasebnega varovanja
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)
 • Kodeks poklicne etike

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • mag. Dušan Mikuš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Štefan Gostič, Ministrstvo za notranje zadeve
 • Marko Bradač, G 7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Renato Golob, VTZ d. o. o., Koprska 94, Ljubljana
 • Milan Šprah, Varnost Maribor d. d., Kraljeviča Marka 5, Maribor
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana
 • Franc Lončar, Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana


Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

 • Bojana Sever, Center RS za poklicno izbraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana

 

Priprava revizije:

 • Simon Savski, MNZ
 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Peter Bach, ZRSZV
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor
 • Andrej Pilko, Sintal
 • Janez Videmšek, G 7
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Marta Mur Poklukar, Policijska akademija
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Andrej Rom, MNZ
 • Boštjan Perklič, MNZ


Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word